Veenweideatelier Friesland van start

25 augustus 2015 | Oosterzee

Met het Friese veenweidegebied als casus onderzoeken de ontwerpers van Atelier ZZ of de nieuwe Omgevingswet toereikend kan zijn voor de urgente maatschappelijke vraagstukken die in het gebied spelen en de effecten daarvan op het landschap.

Welke knelpunten zijn in de bredere nationale context van wet- en regelgeving ook elders in Nederland actueel? Het Veenweide Atelier Friesland wil handreikingen bieden voor visieontwikkeling vanuit ontwerp. Verbeelding van mogelijkheden kan politici, bewoners en bedrijven helpen keuzes te maken los van planologische, juridische en andere belemmeringen.

Tussen 25 en 28 augustus 2014 is het Veenweide Atelier Friesland te vinden in Oosterzee. Zij staan open voor bijdragen, ideeën, voorbeelden, suggesties en waarschuwingen. Neem contact op via info@atelierzz.nl of kom langs in Oosterzee!

Lees meer over het Ontwikkel/Ontwerpteam en het Veenweide Atelier Friesland