Aanbevelingen en handreikingen

november 2014 | aanbevelingen en handreikingen

Welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar voor actuele opgaven in de Nederlandse ruimtelijke ontwikkeling in het licht van veranderingen in het omgevingsrecht, en welke rol kan het ontwerp daarbij spelen? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het Ontwikkel/Ontwerpteam (OOT) 2014 van Atelier ZZ. Aan de hand van de problematiek van bodemdaling in het Friese veenweidegebied als voorbeeld voor de aanpak van grote regionale landschapsopgaven, heeft Atelier ZZ concrete aanbevelingen gedaan voor verankering van ontwerp in het omgevingsbeleid.

Het OOT komt met twee aanvullende instrumenten en stelt voor deze in te zetten ten behoeve van de in de Omgevingswet vereiste omgevingsvisies. Deze instrumenten zijn gefundeerd op participatie in de beleidsvorming, en zij stimuleren een transparant, democratisch en inclusief besluitvormingsproces.
Ten eerste introduceert het OOT het Probleematelier. Hier moeten zoveel mogelijk burgers, ten minste alle belangenpartijen, vooraan in het proces om de tafel. De strijdigheid tussen hun belangen wordt gevisualiseerd en zo wordt ontdekt hóe strijdig zij al dan niet zijn. Ten tweede het Keuzeatelier. Deze fase volgt op het Probleematelier, en is een middel om concrete ruimtelijke keuzes beeldend voor te leggen aan besluitvormers . Zo’n Keuzeatelier kan het startpunt zijn voor de omgevingsvisie.

Lees hier meer over de aanbevelingen en handreikingen van Atelier ZZ