Veenweide Atelier Friesland

Dilemma’s in the peat bog

february 2015 | documentary

Big Society, decentralization and population decline are trends that will have a big impact on the organization and spatial order of the Netherlands. The central questions are no longer what, where and how much to build. We have to consider …

Dilemma’s in the peat bog Read More »

Resultaten Veenweide Atelier Friesland

resultaten | november 2014

Bekijk hier de resultaten van het Veenweide Atelier Friesland

Documentaire over nieuw instrument voor provinciale planontwikkeling

28 november 2014 | documentaire

Hoe gaan de provincies straks om met de grotere rol die het Rijk aan hen heeft toebedeeld bij besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen? In de context van de Omgevingswet ontwikkelt Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een nieuw instrumentarium voor politieke besluitvorming over …

Documentaire over nieuw instrument voor provinciale planontwikkeling Read More »

Aanbevelingen en handreikingen

november 2014 | aanbevelingen en handreikingen

Welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar voor actuele opgaven in de Nederlandse ruimtelijke ontwikkeling in het licht van veranderingen in het omgevingsrecht, en welke rol kan het ontwerp daarbij spelen? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het Ontwikkel/Ontwerpteam (OOT) 2014 van Atelier …

Aanbevelingen en handreikingen Read More »

Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland

november 2014 | onderzoek

Het Ontwerp Ontwikkel Team (OOT) van Atelier ZZ heeft onderzoek gedaan naar de bodemdaling in het Friese veenweidegebied. Bodemdaling wordt veroorzaakt door drooglegging van het veen, om de van nature drassige bodem geschikt te maken voor (agrarisch) gebruik. Onder invloed …

Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland Read More »

Met het Friese veenweidegebied als casus onderzochten de ontwerpers van Atelier ZZ of de nieuwe Omgevingswet toereikend kan zijn voor de urgente maatschappelijke vraagstukken die in het gebied spelen en de effecten daarvan op het landschap. Welke knelpunten zijn in de bredere nationale context van wet- en regelgeving ook elders in Nederland actueel?
Het Veenweide Atelier Friesland heeft geleid tot handreikingen voor visieontwikkeling vanuit ontwerp. Verbeelding van belangen en mogelijkheden kan politici, bewoners en bedrijven helpen keuzes te maken los van planologische, juridische en andere belemmeringen.