Over deze site

MijnOmgevingsvisie.nl is een website van Architectuur Lokaal, onafhankelijk kenniscentrum voor bouwcultuur in Nederland.

Doel
Met deze website beoogt Architectuur Lokaal handreikingen te doen en voorbeelden aan te reiken aan lokale overheden en anderen die (gaan) werken aan omgevingsvisies. Hiernaast biedt de website inzicht in ambities van gemeenten bij de invulling van hun publiek opdrachtgeverschap in de context van de gedecentraliseerde ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Omgevingswet
De Omgevingswet bundelt allerlei wet- en regelgeving op het gebied van de leefomgeving in één wet. De wet zal voor burgers, bedrijven en overheden veel veranderen. De Omgevingswet is in het voorjaar van 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en daarna in het Staatsblad gepubliceerd. Daadwerkelijk invoering van de wet is door de minister van VRO opgeschort naar januari 2024.
Klik hier voor de kern en kerninstrumenten van de Omgevingswet in infographics.

Omgevingsvisie
De Omgevingswet verplicht lokale overheden om een omgevingsvisie op te stellen: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Totdat de Omgevingswet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro.

MijnOmgevingsvisie.nl
De website MijnOmgevingsvisie.nl volgt de ontwikkeling van omgevingsvisies op de voet. Veel gemeenten werken aan de voorbereiding van hun omgevingsvisie. Op de omgevingsvisiekaart van Nederland is te zien, in welke gemeenten reeds omgevingsvisies zijn vastgesteld: soms is er een overkoepelende visie voor de hele gemeente, soms is er één visie vastgesteld voor meerdere gemeenten, en sommigen gemeenten hebben meerdere visies vastgesteld binnen hun grondgebied.
De vastgestelde omgevingsvisies zijn op deze website opgenomen. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven. Daarbij ligt de focus op de inhoud van de omgevingsvisies en niet op juridische aspecten.

Methodiek en ontwerp
In de jaren 2013-2016 onderzocht Architectuur Lokaal onder de noemer Atelier ZZ, aan de hand van een aantal grote opgaven hoe ontwerpend vermogen wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Vervolgens zijn ontwerpateliers opgezet in verschillende gemeenten. Daarin formuleerden lokale belanghebbenden ambities als inhoudelijke uitgangspunten voor een gezamenlijk gedragen visie in samenwerking met ontwerpers, die deze ambities verbeeldden in mogelijke toekomstscenario’s. In de jaren 2017-2020 werd de aandacht gericht op de praktijk. Daarbij werd de Atelier ZZ-methodiek toegepast in ontwerpateliers voor concrete opgaven. Ook werden tal van betrokkenen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisies gevraagd naar hun opvattingen over omgevingskwaliteit en participatie in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet en werden meerdere debatten gevoerd. Tenslotte is een start gemaakt met de inventarisatie van vastgestelde omgevingsvisies en de omgevingsvisiekaart van Nederland.
Architectuur Lokaal voerde de programma’s 2013-2016 en 2017-2020 uit als lead partner van de ministeries van BZK en OCW in het kader van de rijksagenda’s Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 en Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020.