Uitdagingen en oplossingen

Paula Kemp

Vanuit gemeenten en marktpartijen is sprake van een sterke wens om te komen tot oplossingen voor de huidige uitdagingen in de publieke en private vastgoedportefeuilles. Deze oplossingen liggen in mijn optiek besloten in een integrale benadering van de publieke en private juridische instrumenten. Hiertoe behoren onder meer de toepassing van innovatieve erfpachtconstructies, de afschaffing van de integratieheffing per 1 januari 2014, het Bouwbesluit 2012, de Leegstandwet en de Crisis- en Herstelwet.

De grote belemmering binnen de publieke juridische instrumenten ligt afgelopen jaren bij de complexiteit van het omgevingsrecht. Deze problematiek heeft de wetgever in het wetsvoorstel Omgevingswet onderkend door een volledige stelselherziening van het omgevingsrecht voor te stellen. Dit proces zou moeten lijden tot een meer begrijpelijk en inzichtelijk stelsel met voldoende flexibiliteit en minder regels, minder lasten en snellere procedures. Het afgelopen decennia zijn deze speerpunten vaker benoemd in samenhang met de wens om tot een meer bestendig omgevingsrecht te komen. Omdat deze speerpunten gemeenten en marktpartijen aanspreken, is er een risico dat verbetering van het omgevingsrecht tot einddoel wordt verheven. Het omgevingsrecht is echter slechts (een deel van) het instrumentarium om de huidige uitdagingen in de publieke en private vastgoedportefeuilles adequaat aan te pakken. Het is om die reden van belang om te blijven toetsen of de Omgevingswet als onderdeel van het publiekrechtelijke instrumentarium ook het gewenste flexibele kader zal bieden, waarbij ruimte is voor regionale verschillen. Verder is het van belang om te blijven toetsen of de Omgevingswet de ingezette tendens naar versnelling van besluitvorming en procedures in het bestuursrechtelijke spectrum verder voortzet.

Tot slot merk ik graag op dat indien gemeenten en marktpartijen overgaan tot een meer integrale benadering van de publieke en private juridische instrumenten, kennis van deze instrumenten evenals de bereidheid om met een open blik naar nieuwe initiatieven te kijken een onmisbare basis is om van uitdaging naar oplossing te komen.

15 november 2013

Paula Kemp is lid van het Ontwikkel/Ontwerpteam van Atelier ZZ

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.