Spannende tijden in Ulrum

Petra de Braal

De bewoners van Ulrum gaan samen met gemeente De Marne, woonstichting Wierden en Borgen, de provincie Groningen en vele andere partijen aan de slag met de inrichting en de leefbaarheid van het dorp. Het dorp telt ongeveer 1500 inwoners. De gemeente heeft ervoor gekozen winkelvoorzieningen in het nabijgelegen Leens te concentreren. Door een financiële impuls van ongeveer 1 miljoen euro (beschikbaar via versnellingsgeld van de provincie, aangevuld door gemeente, woonstichting en particuliere investeringen) krijgen bewoners de kans om hun dorp toekomstbestendig te maken. Het is allereerst de bedoeling om samen met andere partijen te zoeken naar en te experimenteren met nieuwe mogelijkheden voor (functieverandering) van leegstaande panden. Ook worden samen met lokale ondernemers oplossingen ontwikkeld om zowel particuliere woningen als huurwoningen toekomstbestendig te maken en duurzaam aan te passen. Daarnaast wordt in het project gekeken naar de mogelijkheden van ruilverkaveling.

DEEL& Ulrum nodigt de komende twee jaar gasten uit om het proces te ondersteunen. De opzet van het project faciliteert het lokale proces door deskundigen van elders in Ulrum uit te nodigen mee te denken en werken aan het realiseren van de opgaven. Alhoewel dit tegenstrijdig klinkt gaat de aanpak juist uit van de aanwezige lokale krachten. De aanpak, frisse blik, de kennis en de deskundigheid van de gasten helpen de huidige bewoners en lokale organisaties concreet aan de slag te gaan, samen te werken en op een andere manier naar zichzelf en de opgaves en mogelijke oplossingsrichtingen te kijken. Dit is overigens een spannend proces voor alle partijen. De bewoners voelen de verantwoordelijkheid; de regie ligt bij de bewoners en de ondernemers. De provincie stelt een flink bedrag beschikbaar maar is zelf niet sturend aanwezig. Ook de gemeente, de woonstichting en andere partners hebben bewust gekozen te investeren, maar zullen gezamenlijk moeten optrekken met de bewoners en ondernemers. Zij willen faciliteren.

De overheid treedt weloverwogen terug en laat veel over aan de bewoners. Ze creëert een experimenteergebied. Om dat faciliteren mogelijk te maken zullen lokale afwegingen gemaakt moeten kunnen worden. De opzet van het project biedt optimale ruimte voor de wensen en de creativiteit van de bewoners. De overheid onderzoekt hiermee ook zelf hoe ze bewoners en ondernemers kan ondersteunen hun plannen goed en snel te realiseren. Daarbij zal in de loop van het project concreet aan worden gelopen tegen regelgeving die experimenteren en begeleiden van krimpproblematiek lastig maakt. Het project zal concrete kennisvragen uit de praktijk opleveren.

Zo is het belangrijk ruime en flexibele bestemmingen op te nemen. Initiatieven moeten snel en goed ondersteund kunnen worden. Het nadeel van ruime bestemmingen onder de huidige wetgeving is dat de volledige ruimte (bijvoorbeeld niet alleen wonen, maar ook een winkel en een werkplaats) op voorhand moet worden onderzocht op de effecten. Het is maar een voorbeeld. Zoals een inwoner van Ulrum het verwoordt: “Er breken spannende tijden aan in Ulrum…”

8 november 2013

Petra de Braal, kasus.nu

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.