Overheidssturing om op koers te blijven

Marion Nieuwenhuijzen

In de Omgevingsvisie 2016, koers voor Sittard-Geleen, hebben we de richting bepaald voor de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente. Op dat moment vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. De samenleving is continu in verandering; in de afgelopen jaren hebben we met elkaar verkend hoe we die veranderingen positief voor de gemeente en de regio kunnen laten verlopen. De richting die de Omgevingswet uitzet met het motto “Ruimte voor ontwikkeling; waarborgen voor kwaliteit” sluit hier uitstekend bij aan en geeft precies de balans weer zoals wij die zoeken.

Sittard-Geleen kent als onderdeel van Zuid-Limburg een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. Door in te zetten op de kracht van de regio, willen we dit klimaat behouden en zelfs versterken. De uitdaging is dit te realiseren in het speelveld van de demografische transitie, waarbij de bevolking in aantal afneemt en de leeftijdsopbouw naar hogere leeftijden verschuift. Dit vraagt om een brede aanpak en het maken van heldere keuzes. Keuzes op het niveau van de regio. En van Sittard-Geleen. Hoe staan we samen sterk? Wat is de specifieke kracht van Sittard-Geleen, en hoe kan deze tot bloei komen? Wat moeten we daarvoor doen? En wat moeten we daarvoor vooral ook laten? Welke kansen biedt de demografische transitie om de woon- en leefomgeving aantrekkelijker en duurzamer te maken?

kaart sittard-geleenHet antwoord op deze vragen hebben we uiteraard niet alleen zelf bedacht. Ook zijn we daar niet pas mee aan de slag gegaan toen we de omgevingsvisie wilden opstellen. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de ontwikkeling van de regio alleen gezamenlijk plaats kan vinden; de regionale samenwerking is dan ook sterk gegroeid. Met elkaar hebben we de hoofdlijnen uitgezet, die we nu verankeren in regionale visies en afspraken. Daarnaast zijn we als gemeente steeds intensiever met stakeholders in gesprek om gewenste ontwikkelingen in de gemeente plaats te laten vinden. Hiermee geven we op het niveau van Sittard-Geleen verder invulling aan specifieke ontwikkelingen en afwegingen.

Met de omgevingsvisie hebben we op basis van al deze ontwikkelingen een stevige, positieve koers uitgezet voor Sittard-Geleen. We hebben aangegeven welke ontwikkelingen we belangrijk vinden en willen faciliteren, en welke kwaliteiten we daarbij willen waarborgen.

Hierbij brengen we focus aan op specifieke ontwikkelingen en ontwikkelgebieden om te zorgen voor levendige centra en ontmoetingspunten, en een goede verankering van de grote economische spelers. Tegelijkertijd versterken we de (groene) kwaliteiten van de woon- en leefomgeving en zorgen daarmee voor een duurzame prettige en gezonde omgeving. Sociale en fysieke aspecten zijn in onze aanpak sterk verweven.

Juist omdat we in een omgeving leven waar de veranderende demografie ons voor uitdagingen stelt, is overheidssturing cruciaal om op koers te blijven. Ruimte bieden aan positieve ontwikkelingen heeft ook gevolgen voor wat je moet laten. Ons adagium hierbij is “ruimte waar het kan, sturen waar het moet.” Zo willen we een ieder uitnodigen om bij te dragen aan onze leefbare toekomst.

11 april 2017

 

Marion Nieuwenhuijzen werkt als senior beleidsmedewerker gebiedsontwikkeling bij de gemeente Sittard-Geleen aan duurzame lange termijn visies voor de gemeente en Zuid-Limburg. In 2016 heeft zij de Omgevingsvisie voor Sittard-Geleen opgesteld.

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.