Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf

Hoe kun je als gemeente op een verfrissende manier nadenken over ambities in de nieuwe omgevingsvisie? In Weststellingwerf werd hiermee geëxperimenteerd door ontwerpers en bewoners samen te laten nadenken over de toekomst van de gemeente. Atelier ZZ organiseerde een ontwerpatelier om tot ruimtelijke ambities te komen als uitgangspunten voor de omgevingsvisie. In dit atelier is een nieuwe werkwijze toegepast waarbij vanuit brede participatie van belanghebbenden, inzicht wordt verkregen in ruimtelijke conflicten. Ontwerp speelt hierbij een belangrijke rol bij visualisatie van de problematiek en scenario’s voor mogelijke oplossingen op de lange termijn.

Fantastisch experiment
Op 26 november 2015 werden de voorstellen die resulteerden uit het ontwerpatelier gepresenteerd aan het gemeentebestuur, de raad, lokale ondernemers en andere belangstellenden. ‘Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf is een fantastisch experiment geweest over hoe je op een andere manier naar je omgeving kunt kijken’, aldus Cor Trompetter, wethouder van Weststellingwerf.
Het werkboek Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf, dat alle voorstellen bevat, werd uitgereikt aan de wethouders Cor Trompetter en Frans Kloosterman. De ideeën zijn op deze site voor iedereen te bekijken.

Milkyway festival
De resultaten van het ontwerpatelier tonen een breed scala aan denkrichtingen: van het inzetten en verbinden van bestaande rolmodellen, via een methodiek waarin landschap en de wateropgave samenkomen, tot een voorstel om een balans te bereiken tussen rust en recreatie. Een van de verrassendste ideeën is om een Milkyway festival te organiseren. Daarmee kunnen de karakteristieke kwaliteiten als melkveehouderij, stilte, rust en ruimte worden verbonden.
‘Dankzij het Atelier ziet iedereen nu in waarom we geen Giethoorn moeten willen worden. Groen en rust blijken onze grote troef: de hele gemeente als een groot natuurgebied, met aan randen nieuwe activiteiten, die de verbinding met omringende gemeenten leggen. Die uitkomst, dat idealistische idee heeft mij het meest verrast,’ merkte raadslid Gertrud van Leeuwen op over de resultaten van het Atelier.

Lokale economie
De resultaten bieden de gemeente handreikingen op ruimtelijk, programmatisch en organisatorisch vlak. Een voorbeeld van dat laatste: er vindt een keur aan interessante initiatieven plaats in de gemeente, die op bestuursniveau niet goed bekend zijn. Kennis daarvan kan bijdragen aan het versterken van de gemeenschap en de lokale economie. De handreikingen bieden de gemeente een aantal ambitieuze uitgangspunten, voorafgaand aan het opstellen van een Omgevingsvisie.

Resultaten
Download: Werkboek van Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf.
Download: Geluk als ruimtelijke component, Kirsten Hannema in: AAARO, Vier jaar ontwerpkracht in Nederland, Architectuur Lokaal, december 2016

Meer informatie
Lees hier meer over het verloop van het Atelier:
150828 Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf zoekt jonge ontwerpers
150928 Ontwerpteam omgevingsvisie Weststellingwerf van start
150930 Een sprong in het diepe in Weststellingwerf
151007 Dorpsraden in gesprek over een visie op de toekomst
151009 Een nieuwe manier van werken in Weststellingwerf
151126 Presentatie resultaten ontwerpatelier Toekomstvisie Weststellingwerf
151209 Milkyway festival is echt iets voor Weststellingwerf
170322 Volgende stap voor omgevingsvisie Weststellingwerf
170412 Grote belangstelling voor inspiratieavond Omgevingsvisie Weststellingwerf
170925 Geen ruilverkaveling maar ruilverwoning in Weststellingwerf

Het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf is een project van AtelierZZ van Architectuur Lokaal in samenwerking met de gemeente Weststellingwerf.

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.