Atelier De Egyptische Poort, gemeente Bladel

De gemeente Bladel zette samen met Architectuur Lokaal het Ontwerpatelier Egyptische Poort op om te komen tot een visie op de mogelijke ontwikkeling van het gebied De Egyptische Poort. In een tweedaags atelier werkten vijf gemengde teams (met architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ontwerpers en ambtenaren) aan vijf verschillende scenario’s die de mogelijke toekomst van De Egyptische Poort in beeld brengen.

De gemeente Bladel beschikte met deze vijf scenario’s over een waaier aan mogelijke toekomsten, die verschillende ontwikkelkansen en denkrichtingen voor De Egyptische Poort aangeven. Het was aan de gemeenteraad van Bladel om een keuze te maken. Dat kon de keuze zijn voor een scenario, of voor deelaspecten uit verschillende scenario’s. De gemeenteraad zal dit doen. De gemeente koos in de openbare raadsvergadering van donderdag 21 september 2017 unaniem voor de combinatie van de scenario’s Kempische Poort en De Toren van Bladel voor de invulling van De Egyptische Poort.

De resultaten
Lees hier de resultaten van het Ontwerpatelier De Egyptische Poort en bekijk de vijf scenario’s.

Meer informatie
30-05-2017: Ontwerpatelier Bladel in vliegende vaart van start.
11-07-2017: Presentatie van de toekomstateliers aan de gemeenteraad van Bladel.
10-10-2017: Gemeenteraad Bladel kiest twee van de vijf scenario’s.
16-11-2017: Gemeenteraad van Bladel kiest unaniem voor een combinatie van twee scenario’s.

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet vroeg Architectuur Lokaal in de jaren 2013-2018 tal van betrokkenen naar hun opvattingen over omgevingsvisies, omgevingskwaliteit en participatie.