Zandvoort

De omgevingsvisie ‘Zandvoort: 365 Dagen aantrekkelijk!’ werd op 23 november 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Tot de gemeente behoort ook een deel van het dorp Bentveld. Zandvoort ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 17.144 inwoners (1 juli 2021). Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Zandvoort en Haarlem een ambtelijke fusie aangegaan.

De omgevingsvisie
De omgevingsvisie beschrijft het integrale beleid van de gemeente met betrekking tot de fysieke leefomgeving voor de middellange tot lange termijn (tot 2040). In de visie worden drie mogelijke ontwikkelingsrichtingen aangegeven. In algemene zin richt ‘Zandvoort Durft’ zich vooral op het racecircuit, evenementen en durfsport, ‘Zandvoort Zorgt’ legt de focus op zorg, wellness en gezondheid en ‘Zandvoort Leeft’ op cultuur en verbindingen. In de visie worden deze integraal bekeken.

De omgevingsvisie kent één centrale boodschap: de gemeente wil het hele jaar door Zandvoort aantrekkelijk maken. Om dit te realiseren kijkt de gemeente naar de kansen en mogelijkheden om Zandvoort mooi, vitaal en levendig te houden. In de visie komen alle onderwerpen die van betekenis zijn voor de leefomgeving aan bod: ruimtelijke, economische, duurzame en sociaal-maatschappelijke. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in vijf thema’s met bijbehorende ambities. Samen vormen ze de zogenaamde ‘Schijf van Vijf’: Economie: stevige jaarronde economie, Samenleving: sociale samenhang en ontmoeting, Ruimte: aantrekkelijk en leefbaar dorp, Mobiliteit: slimme bereikbaarheid en Duurzaamheid: groen en toekomstbestendig. In de visie worden deze ambities verder uitgewerkt en met elkaar in samenhang bekeken. Dit leidt tot een integraal en wervend toekomstperspectief voor Zandvoort in 2040.
Voor het participatieproces en het opstellen van de visie werd de gemeente Zandvoort ondersteund door UUM | Unlimited Urban Management.

Omgevingskwaliteit
Er zijn drie toekomstperspectieven voor Zandvoort in 2040 ontwikkeld die de basis leggen voor de grote beleidslijnen die in deze visie zijn opgenomen. De drie toekomstperspectieven zijn opgebouwd als het ‘verhaal’ van Zandvoort en de Zandvoorters. In ieder perspectief wordt gezocht naar nieuwe verbindingen tussen dorp en badplaats – tussen bewoner en bezoeker. De vijf thema’s en ambities worden in de visie per thema verder uitgewerkt. Hierna komen de deelgebieden en wijken uitgebreid aan bod en worden de nieuwe kansen voor de ontwikkeling van zeven deelgebieden uitgewerkt. Zo moet het strand open en toegankelijk zijn voor iedereen. De Noord boulevard en het circuit is voor de evenementen, leisure en sport. De Zuid boulevard en zuidrand is bedoeld als kwaliteitsgebied met wellness, zorg en gezondheid.

Nieuwe opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteitstransitie vragen om een uitwerking in plannen en projecten waarin de lange termijn nadrukkelijk wordt meegenomen. Initiatieven en plannen sluiten aan op de eigenheid en identiteit van Zandvoort en bouwen hierop voort. De ontwikkelruimte binnen de gemeente Zandvoort blijft echter door de geïsoleerde ligging in het omringende beschermde duinlandschap klein. In projecten en plannen moet gezocht worden naar combinaties van functies en meervoudig gebruik van de ruimte. Slimme geïntegreerde oplossingen verdienen de voorkeur boven enkelvoudige plannen.

Participatie
Via allerlei vormen van participatie – van ateliers en serious game tot omgevingsdialogen – hebben  inwoners, ondernemers, instellingen en gemeente samen bijgedragen aan inhoud en totstandkoming van de visie; vooral online vanwege de coronapandemie. Met de zogenaamde Omgevingsdialogen is een serie discussiebijeenkomsten georganiseerd met bewoners, ondernemers en andere partijen in de Zandvoortse gemeenschap. Samen hebben zij drie perspectieven opgesteld. Deze zijn verwerkt in de perspectievennotitie. Als volgende tussenstap is de Opgavennotitie Omgevingsvisie vastgesteld. Tot slot is er een virtuele conferentie georganiseerd waarin de concept visie besproken werd met bewoners en experts.

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.