Waalre

Op 16 december 2021 heeft de gemeente Waalre de Omgevingsvisie Waalre 2040 vastgesteld. De gemeente Waalre is in 1923 ontstaan uit de oude gemeenten Waalre en Aalst en maakt deel uit van de Metropoolregio Eindhoven. Waalre ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 17.604 inwoners (1 juli 2021). Waalre profileert zich als groene woongemeente met de slogan ‘Waalre Groenfontein’. 

De omgevingsvisie
In de omgevingsvisie Waalre heeft de gemeente drie integrale kernopgaven richting 2040 vastgesteld:

  • Het versterken van een kwalitatief hoogwaardige woongemeente.
  • Het behouden en versterken van het groene karakter.
  • Werken aan een vitale gemeente.

De omgevingsvisie fungeert als gids voor de keuzes op ruimtelijk gebied. In een aantal hoofdstukken worden deze kernopgaven verder uitgewerkt en worden keuzes samengebracht in gebiedsgerichte opgaven. Het vormgeven van een integrale benadering van de opgaven vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Op hoofdlijnen wordt aangegeven wat de ambities en uitgangspunten zijn voor de woonwijken, bosvilla gebieden, werklocaties, dorpscentra, het agrarisch buitengebied en de natuurgebieden. Dit wordt in omgevingsvisiekaarten zichtbaar gemaakt. Het toekomstbeeld formuleert de gemeente als volgt: ‘Waalre, de groene huiskamer van de Brainportregio’.
De omgevingsvisie is als pdf te downloaden en als interactieve website te raadplegen. De visie is ontwikkeld in samenwerking met Ruimtevolk.

Omgevingskwaliteit
Waalre bestaat voor een belangrijk deel uit natuur. In een kleine gemeente als Waalre moeten op veel plekken functies samen gaan zoals landbouw en recreatie. Zowel de recreatieve mogelijkheden voor Waalre en de regio moeten verder ontwikkeld worden, alsook de ecologische waarde van de natuur, die behouden moet worden en waar mogelijk versterkt. De cultuurhistorische waarde van het buitengebied moet bewaard blijven en waar mogelijk beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt.

Het gebied wordt door de inwoners van de gemeente en regio gewaardeerd om de rust en ruimte, haar landschap en samenspel tussen mens en natuur. Achter dit groene en rustige landschap spelen diverse ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van het gebied. Verschillende ontwikkelingen en opgaven komen er de komende jaren bij elkaar, zoals de toename van toerisme, natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, energietransitie, nieuwe landgoederen, groeiende vraag naar woningen en de transitie van de landbouw. Slimme, integrale en gebiedsgerichte strategieën moeten ontwikkeld worden om het karakter van Waalre te kunnen behouden. Dit is mogelijk door het leggen van slimme combinaties, bijvoorbeeld tussen duurzaamheid en landbouw, natuurwaarden, biodiversiteit en klimaatadaptieve maatregelen. Opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie kunnen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en de vernieuwing van de gemeente.

Voor de lokale economie, maar ook voor de vitaliteit van de dorpen zijn de dorpscentra van belang. De centra zijn compact en kleinschalig en bestaan uit een mix van wonen, horeca, winkels, voorzieningen en kleine kantoren.
Waalre is geografisch gunstig gelegen nabij Eindhoven en de Belgische grens en is goed verbonden met Eindhoven en Antwerpen. Vandaar dat de gemeente nauw samenwerkt met regionale partners. Ze maakt onderdeel uit van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), een bestuurlijk platform van negen Brabantse gemeenten. Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de Brainportregio Eindhoven zijn andere samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor Waalre. Hierin wordt intensief samengewerkt op tal van fysieke regionale opgaven.

Participatie
Bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeentelijke afdelingen werden stapsgewijs – in vier fasen: dromen, durven, denken en doen – betrokken bij de totstandkoming van de visie. Er werden zogenaamde droomateliers georganiseerd, waarin met tientallen bewoners en professionals met veel enthousiasme gedroomd werd over de toekomst van Waalre. Daarnaast waren er interactieve werksessies en was er een inwonerspanel, waarbij een zo representatief mogelijke groep inwoners om inbreng werd gevraagd.
De keuzes die de gemeente maakt gaan niet alleen over Waalre, maar hebben ook implicaties voor de regio, provincie en partners als het waterschap en de GGD. Daarom werden er ook sessies georganiseerd met deze ketenpartners. Zij hebben advies gegeven in de tweede en vierde fase van het proces.

Laatst bijgewerkt: 17 januari 2022

 

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.