Venray

Op 2 november 2021 heeft de gemeente Venray de Omgevingsvisie Venray vastgesteld. De gemeente bestaat uit de stad Venray en 13 kerkdorpen: Blitterswijck, Castenray, Geijsteren, Heide, Leunen, Merselo, Oirlo, Oostrum, Smakt, Veulen, Vredepeel, Wanssum en Ysselsteyn.
Venray ligt in de provincie Limburg en heeft 43.913
inwoners (1 juli 2021).

De omgevingsvisie
De omgevingsvisie is de ruimtelijke vertaling van de Toekomstvisie 2030 ‘Venray loopt voorop’. In de omgevingsvisie komen de verschillende opgaven, zoals klimaatverandering, energietransitie en woningbouw, samen in vier integrale hoofdambities voor de komende 10 à 20 jaar. Deze ambities zijn:

  • Groen wonen voor iedereen: toegankelijk groen in alle woongebieden om hittestress en wateroverlast te beperken;
  • Een gezond Venray heeft de toekomst: de gemeente zet in op een goede milieukwaliteit, duurzame energiebronnen, kringlooplandbouw en het stimuleren van innovatie in de agrarische sector;
  • Venray bloeit, bruist en boeit: de gemeente moet aantrekkelijk zijn en blijven voor inwoners en bedrijven om zich te vestigen en te ontwikkelen;
  • Natuurlijk Venray: behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteiten.

Per gebied worden de waarden, ambities en thema’s uitgewerkt en in deelkaarten visueel gemaakt.
De omgevingsvisie is alleen als interactieve website te raadplegen. De visie is in opdracht van de gemeente opgesteld door Antea Group.

Omgevingskwaliteit
De ambitie Natuurlijk Venray richt zich op behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteiten van het land tussen Peel en Maas, een gebied met een grote verscheidenheid aan landschappen in de gemeente. Venray wil de kwaliteiten op het gebied van landschap, natuur, water, bodem en cultureel erfgoed zoveel mogelijk versterken en de belevingswaarde ervan verhogen. Voor de bestaande natuurgebieden is herstel en versterking van de natuurkwaliteit gericht op het verbeteren van de biodiversiteit van belang.

Naast de gemeentelijke ambities zijn er ook ambities in regionaal perspectief. Venray heeft een sterke regionale functie voor het noordelijk deel van Noord-Limburg en voor de aangrenzende Brabantse en Duitse gemeenten. De gemeente is onderdeel van de Peelregio, die door het Rijk is aangewezen als NOVI-gebied. In dit gebied komen veel opgaven samen, die elkaar beïnvloeden en ruimte vragen, zoals de landbouw- en energietransitie, natuurherstel en de aanpak van droogte. De regio Noord-Limburg is het platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen. In regionaal verband zijn de gezamenlijke ambities vastgelegd in de Regiovisie Noord-Limburg, ‘‘De gezondste Regio’. De ambitie om de gezondste regio te zijn sluit aan bij het profiel van Noord-Limburg, een regio met een sterke focus op gezonde voeding, innovatieve bedrijven, toerisme en vitale gemeenschappen.

Samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg zijn er thematische regionale visies vastgesteld voor Wonen, Bedrijventerreinen/Kantoren, Detailhandel, Vrijetijdseconomie, Energie en het Landelijk Gebied en de regionale mobiliteitsvisie Trendsportal.

Participatie
In de aanloop naar de omgevingsvisie is er in eerste instantie gekozen voor een gerichte participatie van ketenpartners, vertegenwoordigende organisaties en belangengroeperingen. Daarna zijn er voor inwoners thema-cafés georganiseerd voor inwoners, bedrijven en andere partijen.

Laatst bijgewerkt: 18 februari 2022 

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.