Veldhoven

Op 8 februari 2022 heeft de gemeente Veldhoven de ‘Omgevingsvisie Veldhoven. Stad van dorpen in het hart van Brainport’ vastgesteld. De gemeente Veldhoven is op 1 mei 1921 ontstaan door samenvoeging van de Kempense gemeenten Veldhoven en Meerveldhoven, Oerle en Zeelst. Veldhoven is een stad en gemeente in de provincie Noord-Brabant. De gemeente telt 45.839 (31 januari 2022) en maakt deel uit van Metropoolregio Eindhoven.

De omgevingsvisie
In de omgevingsvisie worden drie kernopgaven benoemd, die samen de ruimtelijke koers vormen voor de gemeente:
– investeren in stedelijke en dorpse kwaliteiten,
– verder bouwen aan een innova­tieve en bereikbare maakstad,
– werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving.
Elke kernopgave omvat opgaven en ambities. Hieruit volgt een aantal strategische keuzes.
De drie kernopgaven zijn op gebiedsniveau verder uitgewerkt. In hoofdlijnen wordt aangegeven wat de ambities en uitgangspunten zijn voor de woonwijken, kernen, linten en werklocaties en voor het centrumge­bied en het buitengebied.
De visie is opgesteld in een samenwerking van de gemeente Veldhoven en Ruimtevolk.

Omgevingskwaliteit
Veldhoven is ondanks de groei van de afgelopen decennia ook een groene gemeente gebleven. Er is een grote diversiteit aan groen – zowel binnen als buiten de bebouwde kom – en dat wordt gewaardeerd. De beekdalen, bossen en halfopen gebieden met houtwallen en weilanden vormen een afwisselend geheel. Een klein deel van de beekdalen valt onder Natura 2000 wetgeving, diverse andere gebieden onder het Natuur Netwerk Brabant. De ruim opgezette groenstructuur is een belangrijke reden om hier te wonen; het biedt ruimte om te recreëren.

De druk op de groene leefomgeving neemt – mede door het intensieve gebruik en de bebouwing – op verschillende manieren toe. Door de verstedelijkings­druk en het intensieve gebruik staat de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid in sommige buurten onder druk. Daar komt bij dat de energietransitie, waarmee de klimaatverandering zo veel mogelijk beperkt moet worden, een grote impact zal hebben op de leefomgeving. Om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord zal Veldhoven tot 2040 sterk moeten verduurzamen. Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen en soms ook slimme keuzes. Ingezet wordt op gebiedseigen ontwikkeling met behoud en versterking van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit.
De ambitie voor 2040 is dat Veldhoven nog steeds over een unieke combinatie van dorpse en stedelijke kwaliteiten beschikt. Als hightech cluster in de Brainportregio wordt hier het snelst geïnnoveerd en worden de beste technieken bedacht, gemaakt en verscheept over de hele wereld. Veldhoven is met het nieuwe motto ‘stad van dorpen’ verder gegroeid als aantrekkelijke plek voor bewoners en bedrijven. De Kempen en Eindhoven ontmoeten elkaar in Veldhoven als groene stad.

De gemeente ligt direct naast Eindhoven en aan internationale snelwegen. De aanwezigheid van ASML en andere toptechnologische bedrijven geven Veldhoven een prominente plek in de Brainportregio, waarmee het nauw verweven is. Vandaar ook dat Veldhoven in regionaal verband intensief samenwerkt. De stad maakt onderdeel uit van de stedelijke agglomeratie, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), waar negen gemeenten toe behoren. Andere samenwer­kingsverbanden van belang zijn de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de Stichting Brainport. In deze verbanden wordt samengewerkt aan verschillende fysieke regionale opgaven, zoals klimaat, energie, landbouw, wonen, werk en voorzieningen. Opgaven als verbeteren van de luchtkwaliteit, voldoende passende woningen en de energietransitie zijn alleen oplosbaar met een gezamenlijke inzet en een geza­menlijke (ruimtelijke) strategie.
De energietransitie overstijgt Veldhoven. Als onderdeel van het Nationaal Klimaatakkoord werkt de gemeente in Zuidoost-Brabant dan ook samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin worden regionale afspraken gemaakt over (ondergrondse) energie infrastructuur en locaties voor het grootschalig duurzame opwekken van elektriciteit.

Participatie
De omgevingsvisie van de gemeente Veldhoven is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners, ondernemers, professionals, bestuurder en raadsleden door middel van interactieve (on- en offline) ateliers, enquêtes, straatgesprekken, inter­views en consultatierondes.
De participatie kende vier fasen: Dromen, Denken, Durven en Doen. In de ‘Dromenfase’ zijn de dromen en ambities voor de toekomst van Veldhoven geïnventariseerd. Naast het ontwikkelen van droombeelden is er onder andere een analyse van het huidige beleid gemaakt en zijn trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. In de ‘Denkenfase’ en ‘Durvenfase’ werden de opgehaalde dromen naast elkaar gelegd en moesten er keuzes gemaakt worden. Waar komen dromen overeen? Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor? In de ‘Doenfase’ is de visie verder uitgewerkt.

Laatst bijgewerkt: 21 april 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.