Veenendaal

Op 18 december 2020 heeft de gemeente Veenendaal de ‘Omgevingsvisie Veenendaal 2030’ vastgesteld. De gemeente Veenendaal ligt in de provincie Utrecht en heeft 67.381 inwoners (1 juli 2021).

De omgevingsvisie
De ‘Omgevingsvisie Veenendaal 2030’ bouwt voort op het beleid van de afgelopen jaren en de vorm waarin dat door de raad is vastgesteld. Met de visie wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen zoals klimaatverandering, gebruik van duurzame energiebronnen, vergrijzing, verdergaande digitalisering en de veranderende rolverdeling tussen inwoners, bedrijven en overheid. De omgevingsvisie geeft daarmee een integrale gemeentelijke visie op de fysieke leefomgeving.

De combinatie van een goed woonklimaat, goede en voldoende werkgelegenheid en goede voorzieningen maakt Veenendaal aantrekkelijk. Het blijvend kunnen bieden van fysieke ruimte voor woningbouw, bedrijvigheid, dienstverlening en recreatie is noodzakelijk om als gemeente aantrekkelijk te blijven. Door de schaars wordende (vrije) ruimte binnen de gemeentegrenzen moet Veenendaal slim omgaan met de ruimte. Dit kan door intensivering van bebouwing, herontwikkeling, het combineren van functies, functieverandering én aandacht voor duurzaamheid, groen en klimaatverandering.

Omgevingskwaliteit
Veenendaal staat voor een breed scala aan opgaven die allemaal ruimte vragen. De ruimte binnen de gemeentegrens is beperkt. Daarom moet er een bewuste keuze gemaakt worden voor de kwaliteit van de leefomgeving, om ook in de toekomst een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te blijven. De omgevingsvisie zet om die reden in op een koerswijziging van kwantiteit naar kwaliteit: beter en slimmer inrichten van de leefomgeving met gebruik van innovatie, kennis en creativiteit. Bij ieder initiatief moeten afwegingen worden gemaakt. Voor Veenendaal staan hierbij gezondheid, duurzaamheid en veiligheid voorop; de zogeheten GDV-principes. De keuze voor deze principes past prima bij de uitkomsten van het gevolgde participatietraject. De uitdaging is om ruimte te creëren voor de kwaliteit die bijdraagt aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving, dat betekent meer groen, duurzame energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Participatie
Er is voor gekozen om in eerste instantie met experts (stakeholders), beleidsmedewerkers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen de thema’s te bespreken, uit te diepen en ideeën op te halen. Op een later moment zijn ook bewoners uitgenodigd om mee te denken en praten over de verder uitgewerkte thema’s. In gesprek over de doelstellingen, kansen en belemmeringen zijn op een dialoogavond vijf belangrijke doelstellingen aan de stakeholders en inwoners voorgelegd. Daarbij zijn meningen, gevoelens en voorkeuren van de samenleving op belangrijke Veense thema’s en vraagstukken opgehaald.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.