Soest

Op 21 december 2021 heeft de gemeente Soest de omgevingsvisie ‘Stap voor stap ver komen, Omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ vastgesteld.
Soesterberg is een dorp en maakt deel uit van de gemeente Soest. Soest, Soesterberg en buurtschap Soestduinen zijn de kernen in deze gemeente. Soest ligt in de provincie Utrecht en heeft 47.126 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie
De visie laat zien waar de gemeente wil staan in 2040 en wat de gewenste situatie voor de fysieke leefomgeving is. De bestaande kwaliteiten van de gemeente moeten behouden en versterkt worden. In de visie worden trends en ontwikkelingen die verwacht worden voor 2040 beschreven; daarnaast komen strategisch duurzame ontwikkelingsdoelen aan de orde. Deze zijn: Ontspannen woon- en werkmilieu, Soest in beweging, Waardevol groen, Ruimte voor recreatie en toerisme, Een groene, bruikbare polder, Adequaat reageren op klimaatverandering, mitigatie, Klimaatbestendige omgeving en toekomstgerichte watersystemen. Deze thema’s worden verder uitgewerkt en in visiekaarten gevisualiseerd voor de deelgebieden in de gemeente.

De visie bouwt verder op de eerder verschenen documenten: de Opgavennotitie (2020) en notitie Kwaliteiten voor de toe­komst (2021). De visie, die zowel als pdf is te downloaden als per interactieve website is te raadplegen, is opgesteld door LOS stadomland in opdracht van de gemeente Soest.

Omgevingskwaliteit
De gemeente Soest ligt op een unieke plek met veel bijzondere landschappen: zo zijn er duinen, bossen, heide en weilanden. De gemeente is een populaire plek om te wonen, werken en recreëren. Die kwaliteiten moeten behouden en versterkt worden. Er blijft voldoende groen om van te genieten. Er zijn voldoende voorzieningen en het dorpse karakter blijft behouden. Door voor de juiste doelgroepen te bouwen blijft opbouw en samenstelling van de bevolking ook gevarieerd.

In de dorpen zijn de belangrijkste groene gebieden opgenomen in de hoofdgroenstructuur. In 2040 blijven deze groene gebieden behouden; er komt hier geen woningbouw. Voor een aantal gebieden is de natuurwaarde in 2040 verhoogd. Ook de polder is belangrijk: in 2040 moet die zijn omgevormd tot een regionaal agrarisch natuurlandschap, waar ruimte is voor duurzame landbouw.
Wat betreft de omgevingskwaliteit wil de gemeente naast het beschermen van erfgoed ook aandacht geven aan jong erfgoed. Cultuurhistorie is, samen met natuur en beeldkwaliteit, een aspect dat zichtbaarder en herkenbaarder moet worden in ontwikkelingen in een bij de gemeente Soest passende richting.

De gemeente is onderdeel van de regio Amersfoort. In 2021 werd het regionaal programma wonen en werken en het ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal! 2030-2040 vastgesteld. Hierin worden op regionaal niveau ambities en ontwikkelrichtingen opgesteld en uitgewerkt. In de visie is deze informatie als bouwsteen gebruikt. De gemeente heeft er een lokale invulling aan gegeven.
Soest heeft zich als Global Goals gemeente verbonden aan de Global Goals van de Verenigde Naties (VN). Middels de omgevingsvisie draagt de gemeente bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2016 – 2030.

Participatie
Voor de omgevingsvisie is vanaf het begin een gemeentebreed participatieproces opgezet. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn meerdere kanalen en meerdere participatievormen ingezet. Burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn geraadpleegd om mee te denken en input te leveren. Na elke participatie stap heeft terugkoppeling richting college en raad plaatsgevonden over de uitkomsten van die stap. De omgevingsvisie is de uitkomst van dit participatieproces.

Laatst bijgewerkt: 6 april 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.