Sliedrecht

Op 14 december 2021 heeft de gemeente Sliedrecht de Omgevingsvisie Sliedrecht vastgesteld.
Sliedrecht is een van de Drechtsteden. Binnen de gemeentegrenzen zijn, behalve het gehucht Baanhoek, geen andere kernen. De gemeente ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 25.758 inwoners (1 juli 2021).

De omgevingsvisie
Sliedrecht heeft drie kernopgaven geformuleerd die in de visie verder gekoppeld worden aan doelen en ambities. Op die manier krijgen de opgaven betekenis en worden deze concreet.
Deze drie kernopgaven zijn:
– ruimtelijke vernieuwing (woningbouw, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid , bereikbaarheid);
– veilige, gezonde en inclusieve samenleving (milieu en gezondheidsbescherming, sociaal, veilig en gezondheidsbevordering);
– ondernemend en betrokken (sport, cultuur en recreatie, vitale bedrijventerreinen en een levendig centrum).

Deze opgaven worden verder gebiedsgericht uitgewerkt en in beeld gebracht. Zo worden kernwaarden; kernkwaliteiten, kernopgaven en ambities geconcretiseerd. Door middel van een visiekaart van de gemeente worden toekomstige ontwikkelingen en aandachtspunten aangegeven. Daarnaast wordt de koers per deelgebied verder uitgewerkt met de belangrijkste ontwikkelingen en prioriteiten voor de toekomst en worden de desbetreffende ambities benoemd.
De visie is in samenwerking met KuiperCompagnons opgesteld.

Omgevingskwaliteit
Ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit ambieert de gemeente om deze te versterken door het creëren van groene verbindingen, toegankelijke rivieroevers en leefbare, veilige en groene wijken en bedrijventerreinen. Ook wat betreft de woningbouwopgave is de ruimtelijke kwaliteit leidend. In eerste instantie wordt gekeken naar de bebouwde kom, maar gezien de ambitie kan niet alles binnenstedelijk opgelost worden. Naast de kleinere inbreidingslocaties, bijvoorbeeld langs het dijklint, bestaan er enkele grotere ontwikkelingsgebieden. Op kaart is dit gemarkeerd. Het is, aldus de gemeente, steeds zoeken naar meerwaarde door het versterken van de leefbaarheid, de economie en de ruimtelijke kwaliteit. De groenblauwe structuren zijn een kernkwaliteit van de gemeente, evenals cultuurhistorische waarden die een belangrijk onderdeel uitmaken van de ruimtelijke kwaliteit.

De gemeente wil de fysieke leefomgeving  zo groen mogelijke maken en dat groen optimaal inzetten voor maatschappelijke doelen als biodiversiteit, circulariteit, schone lucht en klimaatadaptatie. De groenblauwe hoofdstructuur wordt versterkt met de uitbreiding van noord-zuidassen tussen polder en Merwede. Daarnaast krijgen de (toekomstig) toegankelijke Merwede-oevers een groene inrichting. Daardoor wordt het een fijne omgeving om te verblijven en is de beleving aan de rivier beter. Verder kiest de gemeente voor meer ruimte voor water, natuur en recreatie, met name in relatie tot de voorziene recreatie- en woningbouwontwikkelingen. Wat betreft de energietransitie wil Sliedrecht in 2050 energie- en klimaatneutraal te zijn.

Voor de deelgebieden heeft de gemeente specifiek gebiedsgericht beleid opgesteld. Als de diverse thematische lagen over elkaar heen gelegd worden, ontstaan een aantal grotere ruimtelijke ontwikkelingsgebieden. Hierin is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. In sommige van deze gebieden ligt de nadruk meer op woningbouw en bij andere meer op bedrijvigheid of energieopwekking. Ook verschilt het per gebied hoe concreet de plannen zijn. In sommige gebieden wordt nu al aan concrete ontwikkelingen gewerkt (bijvoorbeeld Sliedrecht-Oost) en in andere gebieden wordt deze verder in de toekomst verkend.

De zeven Drechtsteden-gemeenten werken samen om elkaar op verschillende manieren te ondersteunen en aan te vullen. Een deel van haar identiteit ontleent Sliedrecht aan de structuur van de Drechtsteden. Op dit schaalniveau zijn afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen die van invloed zijn op de omgevingsvisie. De regio ligt in een historisch gegroeide setting tussen drie rivieren in een uniek Hollands landschap.
De regio Drechtsteden grenst aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, maar ook aan de polder en Nationaal Park De Biesbosch. Deze combinatie van hoogwaardige industrie in de maritieme delta Rotterdam-Gorinchem, de bundeling van infrastructuur, de diverse (dorpse) woonmilieus, de ruimte van de Alblasserwaard en de recreatieve potentie van de Biesbosch bepalen de regionale structuur.

Concrete opgaven betreffen de woningbouwopgave en bereikbaarheid vanaf het water, de A15 en de Merwede-Lingelijn. Vanaf de A15-Spoorzone ziet de gemeente kansen om verder te groeien voor niet watergebonden bedrijvigheid én woningbouw. De verdere verstedelijking langs deze as met hoogwaardig openbaar vervoer is een belangrijke regionale opgave. Zo wordt met de buurgemeenten een gezamenlijke studie uitgevoerd naar de kansen en ontwikkelmogelijkheden rond de Merwede-Lingelijn. Hiermee wordt aangesloten op de provinciale verstedelijkingsstrategie. Daarnaast is er de woningbouwopgave in de Drechtsteden. De regionale woningbehoefte vraagt om zowel binnenstedelijke vernieuwing als buiten stedelijke ontwikkeling, waarbij klimaatadaptief en energieneutraal wonen een voorwaarde zijn. In gezamenlijkheid met de regio wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de woningbouwopgave. Het economisch en stedelijk toekomstbeeld sluit aan op de provinciale omgevingsvisie.

Participatie
Voor een echt integrale en breed gedragen visie is ook participatie door en communicatie met bevolking, belangenorganisaties en de politiek essentieel. Daarom is tweemaal een ‘week van de omgevingsvisie’ georganiseerd. Daarmee hebben inwoners, ketenpartners en ondernemers de kans gekregen al tijdens het opstellen van de (concept)visie mee te praten over de kwaliteiten en aandachtspunten in de gemeente en over de gewenste koers voor Sliedrecht op weg naar 2030. Over de koers is een enquête gehouden; deze werd door ongeveer 1500 mensen is ingevuld. Het proces van visievorming is op basis van de verschillende bijeenkomsten en diverse informatiebronnen gezamenlijk doorlopen. Zo is steeds concreter toegewerkt naar de uiteindelijke omgevingsvisie. Die input is nadrukkelijk gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Laatst bijgewerkt: 18 februari 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.