Schagen

Op 14 december 2021 heeft de gemeente Schagen de Omgevingsvisie Schagen vastgesteld. Schagen is sinds 2013 de naam van een fusiegemeente die bestaat uit de voormalige gemeenten Schagen, Zijpe en Harenkarspel. Binnen de gemeente liggen, naast de stad Schagen, 29 plaatsen en 29 buurtschappen.
De gemeente ligt in de regio West-Friesland in de provincie Noord-Holland en heeft 46.730 inwoners (1 juli 2021).

De omgevingsvisie
In de visie wordt in een aantal hoofdstukken verwoord welke waarden de gemeente belangrijk vindt, uitgesplitst naar de stad Schagen, de grotere dorpen, de kleine dorpen en de landschappen in de gemeente. Dit wordt per gebied in waardenkaarten gevisualiseerd. Toekomstige plannen moeten goed aansluiten bij de waarden. De visie somt acht speerpunten op, die beschrijven wat de gemeente in de toekomst (tot 2040) wil bereiken. Dit zijn:

  • een gezinsvriendelijke gemeente met een stad die belangrijk is voor de regio. Met sterke dorpen. En een gemeente die aantrekkelijk is voor ondernemers;
  • een gemeente die nationaal en internationaal meedoet op het gebied van toerisme en recreatie, wetenschap en (nieuwe vormen van) landbouw;
  • een gemeente die steeds aansluit bij de groeiende behoefte aan woningen die passen bij de vraag en bijdragen aan sterke kernen;
  • een gemeente waar iedereen mee kan doen;
  • een gemeente waar kernen, voorzieningen, onderwijs en werk goed bereikbaar zijn;
  • een veilige, gezonde en sportieve gemeente;
  • een duurzame gemeente;
  • gemeente waarin bewoners en bezoekers de omgeving waardevol vinden.

De plannen en ambities worden per speerpunt op detailniveau uitgewerkt en geconcretiseerd. Bij ieder speerpunt horen acties, die per plek en gebied verschillen. Een visiekaart brengt dit in beeld.

Schagen vormt samen met de gemeenten Den Helder, Texel en Hollands Kroon de regio Kop van Noord Holland. In deze regio werken zij veel samen en stemmen plannen op elkaar af op het gebied van werk, onderwijs, energie, duurzaamheid, landbouw, toerisme en recreatie, woningbouw en bereikbaarheid en maken hier afspraken over. Het akkoord dat zij sloten is het Regioakkoord “De Kop Groeit”.
De visie is als interactieve website te raadplegen en als pdf te downloaden.

Omgevingskwaliteit
Schagen is een gemeente met een verscheidenheid aan landschappen: de duinen, de terpen, de polders en de Westfriese Omringdijk. Deze verscheidenheid wil de gemeente behouden en versterken. Daarnaast wil zij nationaal en internationaal meedoen op het gebied van toerisme en recreatie, wetenschap en (nieuwe vormen van) landbouw. De gemeente maakt zich sterk voor een omgeving die gastvrij, mooi, schoon, veilig en aantrekkelijk is, als goede basis voor toerisme en recreatie en voor de stad Schagen met haar sterke functie voor de regio. Er wordt dan ook ingezet op toeristische voorzieningen in de badplaatsen. Onderzoek zal worden gedaan naar mogelijkheden om het gebied direct achter de duinen aantrekkelijker en beleefbaarder te maken. Uitbreidingen en nieuwe bedrijven voor toerisme en recreatie zijn welkom.

De gemeente werkt samen met Greenport Noord-Holland Noord – een plek voor samenwerking tussen bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden – aan nieuwe vormen van landbouw. Daarnaast wordt ruimte gegeven aan de ontwikkeling van landbouwbedrijven in bollenteelt, veeteelt en akkerbouw. Schagen ondersteunt de verdere ontwikkeling van de Energy & Health Campus, een plek voor techniek van hoge kwaliteit. Er vindt onderzoek plaats en er ontstaat nieuwe kennis over duurzame energie en gezondheid. In 2050 wil Schagen CO-2 neutraal zijn; dat betekent dat alle benodigde energie voor elektriciteit, warmte, en mobiliteit duurzaam moet worden opgewekt.

Schagen wil zorg dragen voor haar cultureel erfgoed, zoals de Westfriese Omringdijk, de duinen, de terpen en panden met cultuurhistorische waarde. De gemeente biedt mogelijkheden om deze panden zoals stolpboerderijen, kerken, buitenplaatsen en molens ook voor andere doelen te gebruiken.

Participatie
Vanaf het begin zijn inwoners, jongeren en experts betrokken bij het opstellen van de visie. De klankbordgroep, die bestond uit een aantal raadsleden, ging met hen in gesprek. De eerste gesprekken vonden plaats in de Week van de Omgevingsvisie begin 2020. Er werd een enquête georganiseerd en een avond voor experts en dorpsraden. In totaal vonden gesprekken plaats met honderden inwoners, jongeren en experts. Daarnaast waren er twee goed bezochte werksessies waarin de waarden van Schagen werden besproken.

Laatst bijgewerkt: 20 januari 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.