Roerdalen

Op 9 juli 2021 heeft de gemeente Roerdalen de Omgevingsvisie Roerdalen 2050 vastgesteld. De gemeente ligt in de provincie Limburg en heeft 20.563 inwoners (1 juli 2021). De gemeente is op 1 januari 2007 ontstaan uit samenvoeging van de (voormalige) gemeenten Roerdalen en Ambt Montfort, deze samenvoeging vond plaats op initiatief van de beide gemeenten. De nieuwe gemeente Roerdalen bestaat uit zes kerkdorpen: Herkenbosch, Melick, Montfort, Posterholt, Sint Odiliënberg en Vlodrop en acht buurtschappen en gehuchten: De Borg, Etsberg, De Holst, Lerop, Paarlo, ’t Reutje, de Varst en De Waterschei.

De omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie Roerdalen 2050 kijkt de gemeente vooruit: wat zijn de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving? Daartoe zijn allereerst een aantal kernwaarden geformuleerd die behouden en versterkt moeten worden, maar ook nieuwe waarden die belangrijk zijn voor de toekomst van Roerdalen. Het behoud van de verschillende, elkaar afwisselende landschappen is een van de belangrijkste opgaven voor de toekomst. Recreatie, energietransitie en klimaatverandering hebben impact op de ruimte. Het is noodzakelijk om verbindingen te leggen tussen de verschillende opgaven, zodat integraal gebiedsgericht werken mogelijk wordt. Van belang is ook het behoud van het dorpse karakter van de gemeente, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.
De koers voor toekomstig beleid wordt samengevat op basis van zeven leidende thema’s waarbij ‘verbinden’ een centrale rol speelt. Deze thema’s zijn: Samen Roerdalen, Wonen in Roerdalen, Landelijk en natuurlijk Roerdalen, Recreatief Roerdalen, Ondernemend Roerdalen, Duurzaam Roerdalen en Gezond en veilig in Roerdalen. Deze thema’s worden in de visie verder uitgewerkt met daarin verwerkt de opgaven die spelen per deelgebied.

Omgevingskwaliteit
De gemeente Roerdalen staat open voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, mits dit per saldo leidt tot een kwaliteitsverbetering. Economische dynamiek in een kwalitatief hoogwaardig buitengebied met daarbinnen zes kernen met een eigen identiteit vraagt om ruimte voor verandering en ontwikkeling. Daarbij moet er aandacht zijn voor de bescherming en verbetering van de bestaande ruimtelijke en functionele omgevingskwaliteit en leefbaarheid. Roerdalen kiest daarom voor een benadering waarbij ontwikkelingen binnen flexibele kaders worden toegestaan als ook de kwaliteiten in het buitengebied erop vooruitgaan. De essentie is verder dat de beoogde ontwikkelingen gepaard moeten gaan met ruimtelijke en landschappelijke kwaliteitsverbetering in de vorm van bijvoorbeeld natuurontwikkeling en/of ‘ontstening’. Dit ter compensatie van het door de ontwikkeling optredende verlies aan omgevingskwaliteit.

Participatie
De gemeente heeft bij de totstandkoming van de visie een brede dialoog gevoerd met inwoners, ondernemers, bezoekers, stakeholders, ketenpartners, college en gemeenteraad. Er zijn digitale vragenlijsten rondgestuurd waarop bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden konden reageren. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn er concept thema’ s opgesteld, die verder werden aangescherpt met de stakeholders en ketenpartners (zoals provincie Limburg, GGD, waterschap Limburg, Limburgs landschap, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en een afvaardiging van lokale ondernemers). Inbreng van eenieder heeft geholpen bij het bepalen van de stip op de horizon en het scherpstellen van de koers van de visie.

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.