Pijnacker-Nootdorp

Op 25 november 2021 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp de ‘Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050, VERBONDEN MET ELKAAR’ vastgesteld. De gemeente heeft 55.668 (1 juli 2021) inwoners en ligt in de provincie Zuid-Holland. De gemeente ontstond in 2002 door een fusie tussen de voormalige gemeenten Pijnacker en Nootdorp.
Pijnacker-Nootdorp maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en vormt samen met Zoetermeer en Lansingerland de Alliantie Middengebied.

De omgevingsvisie
De omgevingsvisie schetst een beeld van de samenhang tussen de verschillende thema’s ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Het in de visie geschetste toekomstbeeld geeft richting aan de keuzes en ontwikkelingen binnen alle thema’s die de omgevingsvisie beschrijft.

In de visie worden vier ontwikkelingslijnen beschreven: (1) Onderscheidend groen, (2) Karakteristieke woon- en leefomgeving, (3) Aantrekkelijk economische vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers en (4) Een veerkrachtige leefomgeving voor mensen, planten en dieren. De ontwikkelingslijnen schetsen samen het toekomstbeeld van de gemeente. Deze lijnen zijn geen keuzemogelijkheden, ze zijn allen even belangrijk en versterken elkaar. Samen geven ze een integraal beeld en richting voor de toekomst voor de hele gemeente. De ontwikkelingslijnen grijpen in elkaar in dezelfde fysieke ruimte. Om inzichtelijk te maken hoe ambities bijeenkomen in de fysieke leefomgeving en hoe dit eruit ziet zijn de ontwikkelingslijnen vertaald naar gebiedsprofielen.
Hiernaast is sprake van tien gebiedsprofielen. Per gebiedsprofiel worden de prioriteiten benoemd en wordt de relatie bekeken met de ontwikkelingslijnen. De ontwikkelingen in de gemeente worden afgewogen tegen het gewenste toekomstbeeld om de integraliteit van de opgaven te garanderen.

De grote opgaven voor Pijnacker-Nootdorp zijn: de energietransitie, de woningbouwopgave en het behouden van de karakteristieke woonomgeving, de benodigde verduurzaming van de leefomgeving inclusief de ondergrond en een gezonde levensstijl, en tot slot het toekomstbestendig houden van de bedrijventerreinen en de glastuinbouw. De keuze voor vier ontwikkelingslijnen is terug te leiden naar deze opgaven.

Afstemming van de opgaven moet verder gaan dan tussen gebieden binnen de gemeente. Pijnacker-Nootdorp maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en vormt samen met Zoetermeer en Lansingerland de Alliantie Middengebied. De ligging tussen de grote steden heeft direct en indirect gevolgen voor de toekomst van de gemeente. Goede voorbeelden van kwaliteiten zijn de dorpse en rustige woonmilieus, de grote groene buitengebieden en het moderne glastuinbouwcluster.
Op vele gebieden is de gemeente verbonden met de regio door samenwerkingen in bijvoorbeeld het sociaal domein, het Businesspark Haaglanden en de Warmte Samenwerking Oostland. De ruimtelijke mozaïek functioneert daardoor als een samenwerkend geheel waarbij functies elkaar aanvullen en geen belemmeringen creëren voor elkaar. Daarmee worden sociale structuren versterkt en (regionale) economische ontwikkeling geoptimaliseerd

De samenhang in de ruimtelijke structuur is zeker niet de enige grote opgave. Ruimtelijke, sociale en economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de druk op de fysieke leefomgeving, en daarmee de samenhang van de ruimtelijke structuur (het stedelijk netwerk) verder toeneemt. Een afgewogen beslissing over het gebruik van de ruimte is steeds belangrijker. Daarom is een visie nodig die richting geeft aan alle aspecten van leefomgeving en die het maken van integrale keuzes mogelijk maakt. De analyse van de huidige situatie in Pijnacker-Nootdorp en de resultaten van de participatie laten zien dat de samenhang tussen gebieden en functies verbeterd kan worden.

Belangrijk is het verbinden van verschillende onderdelen van de visie zodat deze elkaar ondersteunen en versterken. Voorbeelden die genoemd worden zijn het fungeren van de (glas)tuinbouwgebieden als spons voor de toenemende neerslag en de (glas)tuinbouw als motor voor de verduurzaming van de woningvoorraad.

Omgevingskwaliteit
De gemeente is trots op haar groene leefomgeving en zet zich in voor behoud en versterking. Daarom is een van de ambities het realiseren van een goede omgevingskwaliteit. Die wordt niet alleen gemaakt door de woningen, bedrijven en wegen. Ook de meer ‘onzichtbare’ aspecten van kwaliteit van de omgeving worden meegewogen bij besluiten over nieuwbouw en herstructurering. In de kernen is meer dan voorheen sprake van (kleinschalige) functiemenging. Niet altijd is dit mogelijk, omdat het nodig is om tussen bepaalde bedrijven en woningen afstand te houden om een goede omgevingskwaliteit te waarborgen. De omgevingskwaliteit is steeds leidend geweest bij de afweging omtrent het mengen van functies.

In 2050 is het nog steeds druk in de Randstad. In Pijnacker-Nootdorp is daarom veel aandacht besteed aan het bereiken van een evenwicht in de omgevingskwaliteit wat betreft geluid, water, externe veiligheid, lucht en bodem, zodat de gemeente een gezonde en veilige plek is om te wonen en leven. Er is door een zorgvuldige ordening ruimte gevonden voor geothermie, warmteleidingen, een verzwaard elektriciteitsnetwerk, warmte-koude opslag en waterberging. Bij nieuwbouw of herstructurering wordt de ondergrond vanaf het begin meegenomen. Dat heeft de gemeente uitgewerkt in een omgevingsprogramma. Omgevingsprogramma’s worden ingezet om maatregelen op elkaar af te stemmen. Waar nodig stelt de gemeente gebiedsgericht beleid op.

Participatie
De participatie voor de visie is opgezet rondom het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Inwoners hadden hiermee de mogelijkheid om niet door middel van tekst, maar vooral door de getoonde toekomstbeelden mee te denken. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, ketenpartners zoals Hoogheemraadschap of Veiligheidsregio Haaglanden, (buur)gemeenten zoals Lansingerland, Zoetermeer en Delft, en organisaties uit de gemeente hebben meegedacht en input geleverd. In twee rondes kon iedereen informatie en ideeën aanleveren voor de omgevingsvisie.

Laatst bijgewerkt: 7 februari 2022

 

 

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.