Ooststellingwerf

Op 23 november 2021 heeft de gemeente Ooststellingwerf de ‘Omgevingsvisie Ooststellingwerf’ vastgesteld. De gemeente telt dertien officiële kernen: Oosterwolde, Appelscha, Haulerwijk, Donkerbroek, Oldeberkoop, Makkinga, Waskemeer, Elsloo, Haule, Ravenswoud, Fochteloo, Langedijke, Nijeberkoop. De hoofdplaats is Oosterwolde. Daarnaast zijn er nog tientallen buurtschappen.
De gemeente Ooststellingwerf ligt in de provincie Friesland en heeft 25.566 inwoners (1 juli 2021). Ooststellingwerf maakt samen met
Weststellingwerf deel uit van de Stellingwerven.

De omgevingsvisie
De gemeente werkt aan een duurzame, prettige, inclusieve en mooie woon-, werk- en leefomgeving voor iedereen. In algemene zin wordt ingezet op het behouden en verbeteren van de kwaliteiten van de leefomgeving. Er zijn volop mogelijkheden voor toerisme, het vestigen van (kleinere en duurzame) bedrijven. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, recreatie, natuur, wonen en landbouw.

Er zijn grote landschappelijke verschillen in de gemeente Ooststellingwerf, één van de groenste gemeenten. Ook de dorpen hebben hun eigen karakter. Het toekomstbeeld van de gemeente is vertaald in een aantal ambities, die bepalen welke keuzes gemaakt worden in de verschillende delen van de gemeente. Die ambities worden als volgt verwoord: uniek, vitaal, bruisend en bereikbaar Ooststellingwerf.

Van vier gebieden worden de specifieke (cultuurhistorische) waarden omschreven en hun historie. Deze deelgebieden zijn: het Friese Ooststellingwerf, het westelijke Ooststellingwerf, het Drentse Ooststellingwerf en het hart van Ooststellingwerf. Vervolgens wordt per ambitie gekeken hoe die in de deelgebieden vertaald en uitgevoerd kan worden. Er wordt beschreven welke ontwikkelingen er al spelen en hoe het beoogde toekomstbeeld gerealiseerd kan worden. Voor ieder gebied is in zogenaamde Gebiedskompassen een eigen koers uitgezet voor de komende vijf tot tien jaar.
De visie is als pdf te downloaden en als interactieve website te raadplegen. BügelHajema Adviseurs heeft de omgevingsvisie opgesteld in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf.

Omgevingskwaliteit
Ooststellingwerf is een bijzondere gemeente: Drentse trekjes en Friese invloeden gaan harmonieus met elkaar samen. Dat leidt tot een gebied met een grote diversiteit aan landschappen en dorpen: de bossen van Appelscha, de essen rond Oosterwolde, het Drents-Friese Wold, het Fochteloërveen en de beekdalen van de Tjonger en de Linde liggen allemaal dicht bij elkaar. Deze ruimtelijke kwaliteiten wil de gemeente behouden, benutten en versterken bij nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe plannen in het landelijk gebied en aan de randen van de dorpen moeten passen in het landschap en een meerwaarde betekenen. Met name de eigenheid van de verschillende deelgebieden verdient aandacht. Het landschap moet meer beleefbaar worden gemaakt.

Ooststellingwerf staat open voor bedrijven, ondernemers en boeren met ambitieuze plannen, maar die moeten wel passen bij de ruimtelijke maat en schaal van het gebied. Bij de keuze van plekken ligt de focus bij Haulerwijk en Oosterwolde. Bij de opzet en uitwerking van bedrijventerreinen kijkt de gemeente naar een multifunctionele en duurzame invulling. Ooststellingwerf onderscheidt zich door haar beleid voor een biobased economy waarvan de principes worden ingezet op het gebied van wonen, werken en recreëren. Bedrijven die zich willen vestigen en bedrijven die het gedachtegoed van de biobased economy willen ontwikkelen worden gestimuleerd. Het Ecomunitypark is het toonbeeld: een ecologisch werklandschap waarbij er een perfecte balans is tussen bebouwing en natuur. 50% van de omgeving blijft bestaan uit natuur. Hiermee loopt de gemeente in de regio voorop wat betreft verduurzaming. De ambities van Ooststellingwerf zijn groter dan de landelijke en provinciale ambities. Dit vraagt dan ook om een versnelling in de energietransitie. Op het vlak van recreatie en toerisme liggen kansen om de werkgelegenheid te vergroten.

Participatie
Inwoners, ondernemers, betrokkenen en experts zijn betrokken bij het bepalen van de ambities en het ontwikkelen van de visie. Er is een enquête gehouden over de toekomst van de gemeente. De reacties zijn meegenomen in de visie. Alle dorps- en wijkbelangen zijn uitgenodigd om mee te denken. Die gesprekken waren vooral gericht op de toekomst van de eigen woon- en leefomgeving. Wat maakt het dorp bijzonder en wat is er van waarde? En hoe kunnen de gemeentelijke ambities een plek krijgen in de dorpen? Veel van deze inbreng heeft een plek gekregen in de Gebiedskompassen. Tenslotte zijn er drie themagesprekken gevoerd met ondernemers, betrokkenen bij het landelijk gebied en met vertegenwoordigers uit het sociale domein. De eerste ideeën voor de visie zijn gepresenteerd op het digitale Omgevingsfestival. Iedereen kon hierop reageren. Deze laatste reacties zijn ook verwerkt in de visie.

Laatst bijgewerkt: 7 maart 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.