Oosterhout

Op 23 november 2021 heeft de gemeente Oosterhout de Omgevingsvisie Oosterhout vastgesteld. De gemeente ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 56.364 inwoners (1 juli 2021). Naast de stad Oosterhout liggen in de gemeente de woonkernen Baarschot, Den Hout, Dorst, Eind van den Hout, Groenendijk, Heikant, Heistraat, Hespelaar, Oosteind, Seters, Steelhoven, Steenoven, Ter Aalst, Vijfhuizen en Vrachelen. Oosterhout maakt deel uit van de Baronie van Breda.

De omgevingsvisie
Bijzonder aan de omgevingsvisie is dat deze naast een algemene en thematische component, ook een gebiedsgerichte component bevat. Voor ieder gebied (wijk, bedrijventerrein of deel buitengebied) wordt na een korte kenschets benoemd wat de hoofdopgaven zijn en de ontwikkelingsrichting voor de verschillende koepelthema’s. De omgevingsvisie is daarmee een concretisering en uitwerking van de toekomstvisie, opgesteld in 2018 in opdracht van de raad. De visie concretiseert een aantal thema’s en gebieden en brengt alle opgaven samen waar Oosterhout voor staat. Deze thema’s zijn:

  1. Leefbaar, gezond en aantrekkelijk wonen;
  2. Economische vitaliteit
  3. Identiteit en ruimtelijke kwaliteit
  4. Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig;
  5. Bereikbaarheid, mobiliteit en toegankelijkheid.

Om de opgaven goed aan te kunnen pakken, is het van belang dat gebiedsgericht gewerkt wordt en opgaven op het fysieke, sociale en economische domein in samenhang worden gezien en aangepakt. De visie omvat ruwweg een thematisch deel, dat de hele gemeente omvat en een gebiedsgericht deel. In het gebiedsgerichte deel zijn per thema specifieke accenten en aandachtspunten benoemd, afgesloten wordt met de grootste opgaven voor het gebied.
De Omgevingsvisie is gebaseerd op vastgestelde beleidsdocumenten en bestaand kaartmateriaal. Nieuwe opgaven als gevolg van actuele trends en ontwikkelingen worden in de Omgevingsvisie geagendeerd. In de vorm van ‘Programma’s’ worden deze vervolgens uitgewerkt. De omgevingsvisie is vormgegeven als een website, daarnaast is een printbare pdf beschikbaar. De omgevingsvisie werd opgesteld door BRO.

Omgevingskwaliteit
Wat betreft de ambities van de gemeente: Oosterhout wil haar identiteit en ruimtelijke kwaliteit versterken door het vergroten van de differentiatie in de bebouwde en onbebouwde gebieden. Voor het versterken van de identiteit en aantrekkelijkheid van woon-, werk- en winkelgebieden kan meer gebruik gemaakt worden van cultuurhistorische waarden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt aandacht besteed aan groen, natuur en biodiversiteit. Voor het buitengebied is het bereiken en behouden van een balans tussen de aanwezige functies en waarden van groot belang. Voor ieder gebied betekent dit andere accenten. Over het algemeen gaat het om een balans tussen de agrarische-, recreatieve-, woon- en ecologische functie. De identiteit van de kerkdorpen moet behouden en zo mogelijk worden versterkt door passende ontwikkelingen: behoud door ontwikkeling. De ambities die in deze omgevingsvisie worden uitgesproken rondom onderwerpen als woningbouw, economie en mobiliteit moeten ook hun verankering krijgen in regionale documenten als het Verstedelijkingsakkoord. Een andere belangrijke samenwerkingsstructuur is meer gericht op het buitengebied. Met alle gemeenten in West-Brabant is gewerkt aan de Gebiedsagenda Vitaal Platteland. Oosterhout maakt deel uit van de gebiedscoalitie Oostelijke Kleigronden, samen met de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Altena. Zowel voor de Regionale Investeringsagenda voor de Bredase regio, het Verstedelijkingsakkoord en de Agenda Vitaal Platteland West-Brabant, vindt informatie-uitwisseling en beleidsmatige afstemming plaats in de regio Hart van Brabant. Naast Oosterhout maken Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk hier onderdeel van uit.

Participatie
Elke twee jaar wordt bekeken of de omgevingsvisie nog actueel is, of dat bijstelling noodzakelijk is. In 2017 en 2018 is intensief met de bewoners en partijen gesproken over de Toekomstvisie 2030, die aan de basis ligt van de omgevingsvisie. Voor de totstandkoming van de omgevingsvisie is de gemeente weer het gesprek aangegaan met de samenleving: er zijn in 2020 gesprekken gevoerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden. Een groot aantal organisaties hebben hier aan deelgenomen zowel in gesprekken als schriftelijk.

Laatst bijgewerkt: 3 februari 2022

 

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.