Ommen

Op 16 december 2021 heeft de gemeente Ommen de Omgevingsvisie Ommen vastgesteld. Tot de gemeente behoren, naast Ommen: Arriën, Beerze, Beerzerveld, Dalmsholte, Giethmen, Lemele, Stegeren, Vilsteren, Vinkenbuurt en Witharen.
De gemeente ligt in de provincie Overijssel en heeft 18.365 inwoners (1 juli 2021). Ommen noemt zichzelf ‘Hart van het Vechtdal’.

De omgevingsvisie
Met de omgevingsvisie wil de gemeente Ommen richting geven aan de toekomst van Ommen. Als horizon is daarbij 2040 aangehouden. De missie hierbij is dat Ommen zich op basis van haar kernkwaliteiten ontwikkelt tot een groene, gastvrije, geïnspireerde en gezonde gemeente vanuit vier leidende principes:

  • Betrekken: inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden vroegtijdig betrokken bij de opgaven.
  • Faciliteren: de gemeente faciliteert inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om hun inbreng te kunnen leveren en te kunnen participeren.
  • Samenwerken: waar en hoe kan samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ontwikkelingen gerealiseerd worden op basis van coproductie.
  • Sturen: de gemeente biedt heldere kaders.

Hiermee geeft de omgevingsvisie een kader op basis waarvan Ommen aan de hand van de vier leidende principes met de toekomst aan de slag kan. De omgevingsvisie wordt beleidsmatig verder uitgewerkt in diverse programma’s.

Omgevingskwaliteit
Ommen is een woon- en verblijfsgemeente, met meerdere kernen die ieder een uniek karakter hebben. Van oudsher is Ommen een agrarische plattelandsgemeente, met veeteelt en gemengde bedrijven en in de veenontginningen ook akkerbouw. Het betreft zowel bedrijven met landbouw als hoofdfunctie, als bedrijven die landbouw combineren met andere functies, zoals recreatie en toerisme, zorg, opwekken van duurzame energie en natuurbeheer.
Hiernaast is de gemeente rijk aan natuur en landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle gebieden, met een groot aantal landgoederen. De groene omgeving en aanwezige voorzieningen bieden voor huidige en toekomstige inwoners een aantrekkelijke en gezonde woon- en leefomgeving. Ommen heeft de ambitie om de landschappelijke kwaliteiten en de verscheidenheid van de daarbinnen aanwezige bijzonderheden te behouden en extra aandacht te geven.

Het verbeteren van de samenhang en de leefbaarheid in de kernen en wijken staat hoog op de agenda. Ommen wil voorzien in de woonvraag van de eigen inwoners: jongeren, starters, jonge gezinnen, ouderen en bijzondere doelgroepen. De gemeente is daarnaast een recreatiegemeente met een sterke en innovatieve vrijetijdseconomie. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstituten wil Ommen de economische potentie versterken, mede door het ontwikkelen van aantrekkelijke combinaties tussen deze in Ommen krachtige economische sectoren. Een dynamische ontwikkeling is ook nodig om de leefbaarheid in het landelijk gebied te behouden. Daartoe moet er een goede balans zijn tussen de waarden en kwaliteiten van het gebied, de leefbaarheid ervan en de opgaven waar de gemeente mee aan de slag moet.

Ommen sluit aan bij bestaande initiatieven in de regio en maakt gebruik van overkoepelende organisaties zoals: Kennispoort Regio Zwolle, het Ondernemershuis voor het Vechtdal en het Startershuis DOEN.

Participatie
Met als thema ‘Ommen Jouw Toekomst’ heeft de gemeente samen met inwoners, plaatselijke belangen- en maatschappelijke organisaties, ondernemers en partners de toekomst verkend. De visie is tot stand gekomen door een jaar intensief contact te houden met inwoners en partijen door middel van de ‘praatpaal’, filmpjes over bijzondere plekken en buurtgesprekken.

Inwoners zijn online op verschillende manieren gedurende het proces hun inbreng blijven leveren. Kinderen hebben via tekeningen hun kijk op de toekomst gegeven. Ook met scholieren werd van gedachten gewisseld. Maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere partijen hebben hun inbreng geleverd in themabijeenkomsten. Rond specifieke onderwerpen, zoals de toekomst van het Vechtdal, het landschap en de toekomst van recreatie en toerisme, zijn afzonderlijke bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn met ruim vijftig organisaties een-op-een gesprekken gevoerd en is de visie besproken in de reguliere overleggen met partners in de regio en overkoepelende lokale en regionale organisaties, zoals de Participatieraad en Vitaal Vechtdal.

Laatst bijgewerkt: 20 januari 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.