Zwolle

Op 13 september 2021 heeft de gemeente Zwolle de omgevingsvisie Ons Zwolle van morgen 2030 vastgesteld. Zwolle is de hoofdstad van de provincie Overijssel en heeft 130.173 inwoners (1 juli 2021). Zwolle ligt in de regio IJsseldelta.

Omgevingsvisie
In de visie worden drie leidende ambities geformuleerd:

  • Zwolle versterkt haar stedelijkheid, wordt nationaal en internationaal aantrekkelijker en bestendigt zo haar (economische) toppositie als regio; Samenwerking met de regio staat daarbij voorop.
  • Zwolle is in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal; de stad, de unieke dorpen, de buurtschappen en het karakteristieke buitengebied vormen samen de Zwolse fysieke leefomgeving. Het is het fundament voor nu en in de toekomst. De aandacht richt zich onverkort op twee belangrijke kernopgaven, namelijk klimaatadaptatie en energietransitie.
  • Vitale, solidaire, gezonde en duurzame stadsdelen: de aandacht gaat uit naar een inrichting van de leefomgeving die gericht is op meer sociale binding of aandacht voor meer biodiversiteit. De aandacht voor de groei van de stad mag niet ten koste gaan van aandacht voor alle gebieden binnen en buiten de stad.

De drie leidende ambities voor verdere ontwikkeling zijn in de visie vormgegeven als ‘een huis’, dat bestaat uit een fundament, drie pijlers en een drager. Het fundament is het fysieke kapitaal van de stad, de kwaliteiten van de bestaande stad en haar natuurlijke omgeving. Dit wordt gedragen door de inwoners van de gemeente Zwolle, het menselijk kapitaal. Het “huis van Zwolle” is een belangrijk afwegingskader in onze verdere ontwikkeling.
De stad Zwolle en het buitengebied zijn van grote kwaliteit. De cultuurhistorische, ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten moeten worden behouden en verder versterkt. In tien verschillende gebiedsprofielen beschrijft de gemeente de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wonen, ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, gezondheid, het groen, economie, die in samenhang worden beschreven.

Omgevingskwaliteit
‘Menselijk kapitaal is de drager, de fysieke stad is ons fundament’, aldus de visie. Dit houdt in dat de aantrekkelijkheid van de fysieke stad voortdurend aandacht behoeft. De eigenheid van een plek wordt een leidend en inspirerend principe bij (ruimtelijke) ontwikkelingen. Nieuwe elementen zoals gebouwen, bruggen, groen etc. zullen hun bijdrage moeten leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Ook buiten de stad is behoud van ruimtelijke kwaliteiten, zoals landschap, cultuurhistorie en natuur, een belangrijke ambitie. Zo kan Zwolle zich onderscheiden als aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren.
De gemeente realiseert zich dat behoud niet zonder ontwikkeling kan. Ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving draagt bij aan een vitaal en leefbaar buitengebied, maar dan dient er wel sprake te zijn van een goede landschappelijke inpassing. Landschapskwaliteiten moeten per saldo positief te worden versterkt. Het is maatwerk per ontwikkeling hoe dit vorm krijgt. In de visie worden voorbeelden genoemd hoe dit in zijn werk zou kunnen gaan.
Basiswaarden en ruimtelijke kwaliteiten van gebieden in Zwolle worden benoemd. Er wordt gekeken waar behouden en ontwikkelen van de bestaande kwaliteiten van de fysieke leefomgeving en het toevoegen van nieuwe kwaliteit mogelijk is.

Zwolle maakt deel uit van de regio IJsseldelta. Het economisch groeipotentieel van de regio is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop wordt ingezet op regionale verbondenheid, (inter)nationale bereikbaarheid en de woningbouwopgave om de groei te accommoderen. Het koppelen van deze drie grote, complexe en urgente opgaven aan die van klimaatveranderingen en waterveiligheid draagt bij aan de brede welvaart van Nederland en aan duurzame oplossingen voor grote en complexe transitievraagstukken.
Als één van de sterkst groeiende economische regio’s is de Regio Zwolle de verbindende schakel tussen West- , Oost- en Noord-Nederland.

Participatie
Vooraf aan de totstandkoming van de visie werden er online gebiedsbijeenkomsten en vier online themabijeenkomsten georganiseerd met verschillende belangenverenigingen, medeoverheden en
belangenorganisaties. De gemeente had ook behoefte om gebiedsgericht met de inwoners en andere organisaties in contact te komen. Deels kreeg dat invulling door gerichte gesprekken met belangenorganisaties, zoals buurt- en wijkverenigingen. Helaas verstoorde de corona pandemie in 2020 de vijf geplande gebiedsbijeenkomsten en moest alles online worden gedaan.

Laatst bijgewerkt: 27 januari 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.