Ridderkerk

Op 14 september 2017 is de omgevingsvisie van de gemeente Ridderkerk vastgesteld. De gemeente omvat naast de plaats Ridderkerk de kernen Bolnes, Slikkerveer, Oostendam en Rijsoord. De gemeente ligt in de provincie Zuid-Holland en telt 46.191 inwoners (1 januari 2020).

De omgevingsvisie
De Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 heeft een reikwijdte tot 2035 en bestaat uit twee onderdelen:(1)  de integrale visie voor Ridderkerk (2035), een strategische langetermijnvisie met hierin alle elementen die van belang zijn voor de inrichting van Ridderkerk en (2) een dynamisch uitvoeringsprogramma, waarin per opgave uit de visie beschreven is wat concreet gedaan wordt om de visie te realiseren. Het College van BenW kan het uitvoeringsprogramma tussentijds aanpassen.
De visie is opgesteld door de BAR-organisatie, de ambtelijke organisatie die werkt voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in opdracht van de gemeente Ridderkerk.

De structuurvisie voor Ridderkerk (2009) is onderlegger voor de omgevingsvisie. In de structuurvisie zijn centrale thema’s benoemd die hebben gediend als kapstok bij het opstellen van de omgevingsvisie. Dat zijn: de wijk centraal, mobiliteit op maat, ondernemende kern en het verbindende landschap.

Omgevingskwaliteit
Omgevingskwaliteit wordt als begrip niet als zodanig benoemd in de visie. De ruimtelijke kwaliteit van Ridderkerk is  uitgangspunt bij ontwikkeling. Daarbij wordt de identiteit van de Ridderkerkse wijken gekoesterd en verder uitgewerkt in wijkprogramma’s.
De cultuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waarden van de wijken vormen de belangrijkste dragers van de identiteit, nu en in de toekomst. Van initiatieven wordt verwacht dat zij bijdragen aan het behoud en de versterking van deze identiteit. Elke ontwikkeling of elk initiatief wordt positief, ja, mits benaderd. De ontwikkeling of het initiatief moet wel passen bij de aard en het karakter van het gebied.

Participatie
Om de omgevingsvisie van de juiste inhoud te voorzien zijn op bijeenkomsten waar de wijkconvenanten van Ridderkerk zijn ondertekend gerichte vragen gesteld aan de aanwezigen, zoals: welk beeld roept Ridderkerk op? Welke plekken zijn mooi, of vragen juist aandacht? En hoe kan Ridderkerk het beste worden omschrijven? Op basis van de antwoorden op deze vragen, gesprekken met de kerngroep vanuit de raad, met het Collegevan BenW en met collega’s uit de ambtelijke organisatie, zijn drie kernwaarden benoemd.

Op 14 november 2016 heeft een interactieve sessie plaatsgevonden met bewoners, wijkoverleggen, ondernemers en maatschappelijke partijen. Hier is een vijftal opgaven aan de orde geweest: parels aan de rivier, ontmoeting (zorg), verkeer, groenblauwe netwerk en het winkelcentrum. Het doen van deze sessie was, na te gaan of de drie kernwaarden aansluiten bij het beeld van de bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen én om interactief in groepen te spreken over de verdere uitwerking en aandachtspunten van de opgaven. Voor deze bijeenkomst was een aantal partijen gericht uitgenodigd, onder andere: zorginstellingen, maatschappelijke partijen zoals natuur- en wandelverenigingen en eigenaren uit het (winkel)centrum.

In het radioprogramma ‘Breed belicht’ van Radio Ridderkerk is de totstandkoming van de omgevingsvisie onder de aandacht gebracht van luisteraars. Ook is inhoudelijk afgestemd met gemeenten in de voormalige stadsregio Rotterdam en de gemeente Alblasserdam. Op 4 april 2017 vond een bijeenkomst plaats met bewoners, wijkoverleggen, ondernemers en maatschappelijke partijen, waarbij de opmerkingen van november 2016 zijn teruggehaald, de visie en vooral de opgaven werden gedeeld en er ruimte gegeven aan de aanwezigen om opmerkingen, suggesties en tips te geven, vragen te stellen of persoonlijk in gesprek te gaan.

Als het om nieuwe initiatieven gaat, dienen deze zich in te passen binnen de verschillende kwaliteiten die binnen Ridderkerk aanwezig zijn. Daar is in de visie een overzicht van gegeven. Initiatieven die afbreuk doen aan de spaarzame open, groene ruimte in de wijken of in de karakteristieke cultuurhistorische linten worden afgewezen, evenals initiatieven die een onevenredig groot beslag leggen op het open landelijk gebied.

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.