Noordenveld

Op 8 februari 2017 heeft de gemeente Noordenveld haar omgevingsvisie met titel vastgesteld. De gemeente bestaat uit de kernen Norg, Peize en Roden en daarnaast uit nog 25 kleinere kernen. De gemeente ligt in de provincie Drenthe. Er wonen 31.253 inwoners (1 januari 2020).

De omgevingsvisie
De Omgevingsvisie Noordenveld 2030. Transparant leefbaar groen ondernemend duurzaam heeft een reikwijdte tot 2030. Kernwaarden zijn: leefbaar, groen, ondernemend, duurzaam en transparant. Deze waarden zijn gekoppeld aan programma’s. Het ‘samen doen’ is het belangrijkste uitgangspunt.
De kernwaarden komen voort uit de Visie Noordenveld 2025, die in 2011 was vastgesteld. Deze visie werd met de inwoners opgesteld vanuit de vraag wat in 2025 de sterke punten van Noordenveld zouden moeten zijn.

De visie opent met vijf portretten plus citaten van vijf heren, vermoedelijk het College van BenW (dat wordt niet vermeld), en is gelardeerd met diverse foto’s, gemaakt door inwoners van de gemeente in het kader van een fotowedstrijd met als thema #MooiNoordenveld.

Omgevingskwaliteit
In de visie zijn de kernkwaliteiten per deelgebied benoemd. Er is aangegeven wat er met deze kernkwaliteiten dient te gebeuren. Zo staat voor het buitengebied de instandhouding van kwaliteit voorop: ‘Het landschap bepaalt’.

De omgevingsvisie visie is summier en verwoordt globaal de ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken. De globale opzet van de visie maakt nog niet helder welke karakteristieken zich op welke plek bevinden. De ambities die in de visie zijn verwoord behoefden in het kader van de vigerende wetgeving niet te worden uitgewerkt. Om toch verdieping te geven aan de visie is daarom in 2019 de Kwaliteitsgids Noordenveld opgesteld. De Kwaliteitsgids werd op 25 februari 2020 is vastgesteld. In deze gids zijn de karakteristieken op hoofdlijnen uitgewerkt. De gids is van betekenis voor andere planologische instrumenten zoals beleid/programma en het omgevingsplan, maar ook voor concrete initiatieven.

De Kwaliteitsgids is opgesteld door Stichting Libau (onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe) met een werkgroep met de gemeentelijk stedenbouwkundige, planoloog en adviseurs op het vlak van landschap, cultuurhistorie en volkshuisvesting. De werkgroep is  gecompleteerd met een adviseur cultureel erfgoed van de provincie Drenthe en een gebiedsdeskundige/landschapsarchitect. Bewoners zijn indirect betrokken: in het kader van de actualisatie van het welstandsbeleid zijn de karakteristieken van de dorpen besproken tijdens dialoogavonden. Op deze avonden zijn de beschreven karakteristieken herkend, en zijn sommige karakteristieken aangescherpt of aangevuld.

In de gids is de gemeente ingedeeld in een drietal landschappelijke deelgebieden met ieder een eigen cultuurhistorische identiteit. Ieder landschappelijk deelgebied wordt geïntroduceerd met een overzichtsfoto, waarna de landschappelijke context wordt beschouwd en op de dorpen wordt ingezoomd. Per deelgebied of dorp is een aantal gidsprincipes geformuleerd. Daarin wordt aangegeven hoe bij uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen met de karakteristieken om te gaan. De keuze om de gidsprincipes open en kwalitatief te formuleren biedt ruimte voor afweging en/of eventuele gemotiveerde afwijking.
Het is de bedoeling om de gidsprincipes als basis te laten dienen voor het gesprek over ontwikkeling. Dat gesprek vindt het liefst vroegtijdig plaats, als een initiatiefnemer zich meldt met een idee of initiatief. De gemeente faciliteert deze gesprekken en richt haar organisatie daarop in. In de gids is een stappenplan opgenomen, waarbij aangegeven is dat het inzetten van de juiste vakinhoudelijke kennis van groot belang is.

Participatie
De kernwaarden uit de Visie op Noordenveld 2025 vormden de basis voor het participatietraject. Per kernwaarde zijn thema’s ontstaan. En per thema zijn, rekening houdend met trends en ontwikkelingen, ambities en doelen geformuleerd die richting geven en antwoord op de centrale vraag: Hoe ziet uw ideale leefomgeving er uit in 2030?

Er is een overzicht opgenomen van de gebruikte participatiemethoden. Die bestonden uit onder meer uit 9 Dorpsavonden met circa 150 deelnemers, een enquête die 918 keer is ingevuld, het betrekken van 45 scholieren via 5 basisscholen, een project met het Technasium in Norg met 40 leerlingen. Ook zijn er expert/dialoogsessies gevoerd, onder meer met LTO Noord Nederland en Natuurmonumenten. Interne sessies hebben ook plaatsgevonden.
Hoe de uitkomsten verwerkt zijn in de visie is opgenomen in een bijlage.

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.