Eersel

Op 28 januari 2020 heeft de gemeente Eersel haar omgevingsvisie vastgesteld. De gemeente bevat naast de plaats Eersel ook de plaatsen Duizel, Steensel, Vessem, Wintelre en Knegsel. In de gemeente wonen 19.314 inwoners (1 januari 2020). De gemeente ligt in de provincie Noord-Brabant.

De omgevingsvisie
De Omgevingsvisie Gemeente Eersel, versie 1.0 opent met de nadruk op de andere manier van werken, die de gemeente voorstaat, in het kader van de aanstaande Omgevingswet. De rol van het bestuur zal, meer dan voorheen, stimulerend en faciliterend zijn. Dit houdt in dat het bestuur minder directe regie voert. De maatschappelijke behoefte wordt meer maatgevend. Benadrukt wordt dat de visie geen eindbeeld is, maar een vertrekpunt. De Omgevingsvisie 1.0 bundelt bestaand beleid. Er worden geen nieuwe keuzes gemaakt of een andere koers ingezet.
De visie is opgesteld door de gemeente in samenwerking met Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie.

De meerwaarde van de omgevingsvisie ligt in de integraliteit. Bijlage 1 bevat een overzicht van regionale, provinciale en gemeentelijke documenten die relevant zijn voor de Omgevingsvisie 1.0.
De ‘Toekomstvisie 2030: Kempisch wonen in een wereldregio’ is de belangrijkste onderlegger voor de omgevingsvisie.  In de Toekomstvisie 2030 zijn drie kernambities geformuleerd die richting geven aan de toekomstige ontwikkeling. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden gezamenlijk de indeling en het gebruik van het Eerselse grondgebied. Dat zijn: Kempisch wonen; Aangesloten zijn op een wereldregio in een 21ᵉ-eeuwse cultuur.
De gemeente in haar omgevingsvisies stelt dat de keuzes die in de Toekomstvisie zijn vastgelegd, nog steeds actueel zijn.

Omgevingskwaliteit
In het beleidsplan ‘Groen Loont!’ zijn richtlijnen vastgesteld voor de inrichting, het beheer en de bescherming van landschap, natuur en groen in de gemeente. Dit document bewaakt, samen met het Beeldkwaliteitplan, de Kempische identiteit van Eersel.
In de omgevingsvisie zijn in een zestal kaarten de bestaande kwaliteiten en knelpunten benoemd, de grootste uitdaging geduid en de nieuwe kansen weergegeven.

Participatie
De omgevingsvisie van Eersel bevat geen nieuw beleid en is gebaseerd op bestaande beleidsdocumenten. Deze beleidsdocumenten hebben een (intensief) inspraaktraject doorgemaakt. Daarom heeft de gemeente er bij de Omgevingsvisie 1.0 voor gekozen om niet nogmaals een participatieronde te organiseren. Desondanks is in de visie de koerswijziging opgenomen die de gemeente heeft gemaakt om meer uitnodigend te opereren: ‘van ‘top-down’ naar ‘bottom-up’. De gemeente wil in gesprek gaan met initiatiefnemers en belanghebbenden om duidelijk te maken welke ambities zij nastreeft. Met initiatiefnemers samen wil zij zoeken naar een manier waarop de ambities bereikt kunnen worden. Deze visie is wordt gezien als een belangrijk communicatiemiddel, waarmee de gemeente Eersel richting geeft aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling.

 

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.