Oldebroek

Op 13 december 2018 heeft de gemeente Oldebroek de ‘Omgevingsvisie Oldebroek’ vastgesteld. De gemeente bestaat uit de zes dorpen: Hattemerbroek, ’t Loo, Noordeinde, Oldebroek, Oosterwolde en Wezep. De gemeente ligt in de provincie Overijssel en telt 23.645 aantal inwoners (1 januari 2020).
 
De omgevingsvisie

De omvangrijke omgevingsvisie is opgesteld door bureau BRO. De visie is te raadplegen als website, maar ook als pdf te downloaden. Met de omgevingsvisie wordt voortgebouwd op de Toekomstvisie 2030. Het belang van de inbreng van bewoners, ondernemers en recreanten wordt zeer belangrijk gevonden. Het traject van de omgevingsvisie is gestart in NEO-verband: Nunspeet, Elburg en Oldebroek, omdat de opgaven bovengemeentelijk zijn; ook het landschap houdt niet op bij de gemeentegrens. De startfase heeft geleid tot de Gebiedsagenda NEO, de basis van de afzonderlijke omgevingsvisies. De omgevingsvisies van de drie gemeenten vormen de kapstok voor gebiedsgerichte en thematische uitwerkingen. Daarom is ervoor gekozen de visie zo breed mogelijk op te stellen aan de hand van  economische, sociale, ruimtelijke, milieu en aan de openbare orde en veiligheid gerelateerde thema’s.

Als resultante van gesprekken, bijeenkomsten en analyses van data en beleid (bestaand en in ontwikkeling) zijn er vijf leidende thema’s opgenomen in de omgevingsvisie. Die thema’s zijn: Leefbare dorpen met een actieve samenleving; Aantrekkelijke omgevingskwaliteit en identiteit; Een vitaal economisch klimaat; Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig; Bereikbaar, nabij en toegankelijk. Voor ieder thema worden de belangrijkste uitwerkingsopgaven weergegeven die van belang zijn voor het dichterbij brengen van de ambities en doelstellingen.

De omvangrijke omgevingsvisie van Oldebroek is opgesteld door bureau BRO. De visie is digitaal te raadplegen als website en ook als pdf te downloaden.

Omgevingskwaliteit
Een aantrekkelijke omgevingskwaliteit is één van de vijf centrale thema’s binnen de visie. Oldebroek is trots op haar prachtige gevarieerde (cultuurhistorische) landschap, de dorpen, de boerderijen en landgoederen. Daarmee is het een aantrekkelijke recreatiegemeente en wil men er graag wonen. Deze kwaliteiten wil Oldebroek behouden en versterken. Hiertoe wordt de groenstructuur versterkt, om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren, maar ook met het oog op de klimaatverandering (hittestress, waterberging, verdroging). In de open polders is de agrarische sector de belangrijke beheerder en beelddrager van het landschap. In de open polders is en blijft de landbouw de belangrijkste functie.

Voor de deelgebieden en de zes kernen van Oldebroek zijn IDee-kaarten opgesteld. Deze geven de hoofdlijnen van de ontwikkelingsmogelijkheden aan. Daarnaast benoemen zij de aandachts- en uitgangspunten kwaliteit en leefbaarheid, omdat dit belangrijke elementen zijn voor het werken aan de omgevingskwaliteit, de identiteit en leefbaarheid van het gebied.

Participatie
Als inspiratie zijn er in de startfase voor de omgevingsvisie drie scenario’s opgesteld, met een telkens wisselend accent, namelijk op people, planet of profit. Scenario’s om grip te krijgen op wat belangrijk is voor een gebied en waarom. Deze scenario’s hebben als inspiratie gediend voor de bijeenkomsten met de bewoners en partijen uit het maatschappelijk middenveld. De thematische uitwerkingen zijn gebaseerd op gesprekken en bijeenkomsten.

Tussen maart 2017 en juni 2018 zijn inwoners, dorpsgroepen, leerlingen en organisaties (ondernemersverenigingen, corporaties en zorgorganisaties) en andere overheden meerdere malen uitgenodigd om mee te denken over de inhoud van de omgevingsvisie. De ontwerp Omgevingsvisie heeft zes weken ter inzage gelegen, in deze periode heeft op 9 mei 2018 een informatieavond plaatsgevonden en zijn 13 inspraakreacties ontvangen. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en is de omgevingsvisie gebaseerd op bestaande beleidsdocumenten.

Laatst bijgewerkt: 9 april 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.