Oisterwijk

Op 22 december 2016 heeft de gemeente Oisterwijk haar omgevingsvisie vastgesteld. De Brabantse gemeente, bestaande uit de kernen Oisterwijk, Moergestel en de buurtschap Heukelom, telt 26.245 inwoners (1 januari 2020).

De omgevingsvisie
De gemeente heeft de Omgevingsvisie Oisterwijk gepubliceerd in de vorm van een laagdrempelige website, in plaats van een (printbaar) document. Deze website werkt volgens het systeem van Google Maps. Per gebied is aangegeven wat de belangrijkste kaders zijn en wordt er onderscheid gemaakt in sectorale thema’s, waarden en ambities. Past een project binnen deze kaders, dan kan een initiatiefnemer rekenen op een positieve houding van de gemeente. Op deze manier werkt de omgevingsvisie direct interactief.
Een integrale visie was het doel. Daartoe is naast ruimtelijk beleid ook het verkeers-, milieu-, natuur- en waterbeleid opgenomen. Ook is gezocht naar raakvlakken met het sociale beleid met onderwerpen als gezondheid, zorg en sport.

Omgevingskwaliteit
Op de website komt het begrip ‘omgevingskwaliteit’ miet aan bod als tab of als onderwerp. Wel is per (deel)gebied aangegeven welke thema’s er spelen, welke waarden daarbij horen en welke ambities er gelden. Onder de noemer ‘waarden’ komt het begrip ruimtelijke kwaliteit op verschillende gebieden langs. Met name de Oisterwijkse woonkwaliteit wordt hoog gewaardeerd en is in ‘waarden’ omgezet in aandacht voor voldoende groen, behoud van de dorpse maat en schaal, de specifieke kwaliteit en identiteit van de villawijken, en behoud van de overgangszone naar bos- en natuurgebieden.

Participatie
In de visie staat dat inwoners en ondernemers op verschillende momenten betrokken zijn geweest bij het opstellen ervan. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor ambtenaren, de gemeenteraad en het College van BenW. Dit proces is in 2014 gestart met een startnotitie. Eind 2014 heeft de gemeente een enquête uitgezet onder haar bevolking om input te krijgen. Doel was om de meningen te peilen bij een goede afspiegeling van de bevolking. De uitkomsten zijn gebruikt om de waarden van de wijken en van heel Oisterwijk goed neer te zetten. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd, voor onder meer inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Ook met raads- en commissieleden is gesproken.

Thema’s die op de avonden aan de orde kwamen zijn: vergrijzing, internetshoppen en de afname van agrarische bedrijven. Om de rol van de overheid en gemeente scherper te krijgen is een avond met zogeheten koplopers georganiseerd. Dat zijn ondernemers die de afgelopen jaren veel met de gemeente hebben samengewerkt om hun plannen te realiseren. Aan hen is een aantal stellingen voorgelegd, waar zij op konden reageren. Naast de inhoudelijke reactie, is hen ook gevraagd naar de rol van de overheid in een bepaalde situatie. De verslagen van de verschillende avonden zijn op de website terug te lezen. De gemeente heeft de uitkomsten in een tabel naast elkaar gezet. Hiermee wordt overzichtelijk weergegeven wat er per thema is gezegd. Deze tabel was een belangrijk instrument om de sectorale thema’s op te stellen; de thema;s werden vervolgens vertaald in integrale ambities.
De gemeente heeft met omliggende (buur-)gemeenten, regio en provincie overleg gehad.

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.