Noord-Beveland

Op 16 december 2021 heeft de gemeente Noord-Beveland de ‘Omgevingsvisie Noord-Beveland’ vastgesteld. Noord-Beveland is een (voormalig) eiland en tevens een gemeente en streek in Zeeland. In 1995 ontstond de gemeente Noord-Beveland uit een fusie van de gemeenten Kortgene en Wissenkerke. Overige kernen zijn: Kamperland, Colijnsplaat, Kats, Geersdijk. De gemeente telt 7.673 inwoners (31 januari 2022).
Noord-Beveland ligt in de provincie Zeeland, ten noorden van
Walcheren en Zuid-Beveland en is daarmee met twee dammen verbonden. Samen met Zuid-Beveland vormt Noord-Beveland de regio Bevelanden.

De omgevingsvisie
De basis voor de omgevingsvisie is de Toekomstvisie Noord-Beveland 2030, een strategische visie uit 2021 waarin de kernkwaliteiten van en de ambities voor Noord-Beveland zijn beschreven. De visie beschrijft ambities, waarden, thema’s en gebieden op de interactieve website. Via trefwoorden of de kaart is meer informatie te vinden.

De combinatie van ambities, waarden en thema’s bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Met de ambities wordt aangegeven waar de gemeente in de toekomst naar toe wil. De waarden geven aan wat de kracht en kwaliteiten zijn van Noord-Beveland. Deze waarden zijn grotendeels al in de Toekomstvisie benoemd. Per gebied wordt aangegeven wat de ontwikkelrichting is en wat de mogelijkheden zijn binnen dit gebied. De gebieden zijn bepaald op basis van de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving, de ruimtelijk functionele structuur, de mate van dynamiek, de opgaven en de ambities uit de Toekomstvisie.

Omgevingskwaliteit
Centraal in de visie staan het behouden en het versterken van de leef- en omgevingskwaliteiten. Als kernkwaliteiten worden genoemd: centraal eiland in de delta, open landschap en natuur, bedrijvigheid in agrarische sector, bruisend toerisme, en saamhorigheid in de kernen.
Deze vijf kernkwaliteiten zijn vertrekpunt voor het beleid voor de (fysieke) leefomgeving. Zij zijn ook gebruikt om tot een gebiedsindeling te komen. Binnen deze deelgebieden worden doelen en opgaven verder uitgewerkt en wordt aangeven wat de kaders zijn voor ontwikkelingen en initiatieven.

Het landschap van Noord-Beveland kenmerkt zich door haar grootschalige en open karakter. Die openheid wordt afgewisseld door de erven van boerderijen, bosschages en kreekresten, maar ook door bebouwing van de kernen en recreatieparken. Veel van de natuurwaarden op Noord-Beveland maken deel uit van het Natuur Netwerk Zeeland/Natura 2000-gebieden en worden daarmee beschermd.

In het landschap worden weidse zichten over de agrarische gronden onderbroken door de aanwezige dijken. De beleving van het landschap is gebaat bij goede (recreatieve) routestructuren (fietsnetwerken) en de toegankelijkheid van het landschap. Op Noord-Beveland vormen de dijken en het buitendijks fietspad de basis voor de routestructuren. De (vrijliggende) fietspaden verbinden de kernen op Noord-Beveland. Deze landschaps- en natuurwaarden bepalen in belangrijke mate de identiteit van de gemeente, die behouden en versterkt moet worden. Behoud van de openheid van het landschap en de verkavelingsstructuren zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit betekent dat kleinschalige ontwikkelingen wel worden voorgestaan, maar grootschalige natuur- en landschapsontwikkeling niet. Behoud van de bestaande landschapswaarden is een hard criterium bij de beoordeling van nieuwe plannen en ontwikkelingen.

De gemeente vindt het belangrijk dat het erfgoed beleefbaar en zichtbaar is en bijdraagt aan de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. Beschermen en benutten zijn hierbij de centrale termen.

Participatie
Voor de totstandkoming van de visie is een intensief burgerparticipatietraject georganiseerd waarbij met de inwoners een koers voor de langere termijn is bepaald.

Laatst bijgewerkt: 25 maart 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.