Nieuwkoop

Op 1 juli 2021 heeft de gemeente Nieuwkoop haar omgevingsvisie vastgesteld. In 2007 fuseerde de gemeente met Ter Aar en Liemeer. De gemeente Nieuwkoop omvat sinds deze herindeling de dorpen Korteraar, Langeraar, Meije (deels), Nieuwveen, Noordeinde, Noorden, Noordse Dorp, Papenveer, Ter Aar, Vrouwenakker, Woerdense Verlaat en Zevenhoven, en de buurtschappen Achttienhoven, Bilderdam (deels), Blokland, Noordse Buurt, Oude Meije (deels), Slikkendam, Vrijhoeven, Westveen en Zuideinde. De gemeente ligt middenin het Groene Hart in de provincie Zuid-Holland en heeft 29.144 inwoners (1 januari 2021).

De omgevingsvisie
De omgevingsvisie van de gemeente Nieuwkoop wordt uitdrukkelijk ’toekomstvisie voor de leefomgeving’ genoemd. Gesignaleerd worden de grote opgaven waar de gemeente voor staat: het tekort aan betaalbare woningen, de energietransitie, de stikstofuitstoot, de bodemdaling, de invloed van Schiphol (de geluidscontouren) en de klimaatverandering.

De gemeente Nieuwkoop maakt met twaalf andere gemeenten deel uit van de regio Holland Rijnland. In deze regio wordt samengewerkt aan de kwaliteit van wonen, energie, werken, leren en leven. Daarnaast wordt op gemeenteniveau samengewerkt met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem, onderdeel van de Rijn- en Veenstreek. Wat betreft de glastuinbouw wordt samengewerkt met Greenport Aalsmeer. Naast het nadeel van lawaai van het vliegverkeer biedt Schiphol ook voordelen voor inwoners en bedrijven.

Omgevingskwaliteit
De historie is bepalend geweest voor het huidige landschap van droogmakerijen, veenweiden en polders. Het agrarisch grondgebruik heeft dit gebied tot het meest typisch Nederlandse landschap gemaakt. In de visie worden zeven zogenaamde ‘Nieuwkoopse drijfveren’ geformuleerd, die de identiteit van Nieuwkoop vormen. Zij zijn de leidraad bij nieuwe ontwikkelingen in de dorpen en in het landschap. Dit zijn: Rust en ruimte, Weids landschap, Bijzondere natuur, Centrale ligging, Dorps karakter en Levendige dorpen.

Vanwege de complexiteit van het Groene Hart (in drie provincies en diverse gemeenten en waterschappen) en de grote, grensoverschrijdende opgaven die er spelen, heeft het Rijk het Groene Hart in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) tot aandachtsgebied benoemd. Dit houdt in dat hier met verschillende overheden gewerkt gaat worden aan specifieke oplossingen voor het gebied. Door zorgvuldig met de ruimte om te gaan, kan het open landschap van het Groene Hart en specifiek in de Rijn- en Veenstreek worden versterkt. Nieuwkoop wil dit realiseren door het combineren van de ruimtelijke uitdagingen waar de gemeente voor staat: om het landschap open te houden worden de ontwikkelingen binnen én aan de randen van stad en dorpen in het Rijn- en Veenstreekgebied geconcentreerd. In het kader van bodemdaling en stikstofreductie moet overlegd worden met agrariërs en overheden om te kijken waar innovatie van de landbouw, veeteelt en glastuinbouw kan plaatsvinden.

In de visie worden drie slogans gehanteerd die de ambities van de gemeente verwoorden: gelukkige mensen, sterke dorpen en een groene toekomst. In de visie worden deze drie ambities verder uitgewerkt voor de drie zones noord, midden en zuid. In deze uitwerking worden de ruimtelijke gevolgen in de toekomst beschreven op het niveau van de dorpen en het landschap.

Participatie
Inwoners (van jong tot oud), ondernemers, verenigingen, organisaties, belangengroepen, dorpsraden en ketenpartners hebben op verschillende manieren meegewerkt en meegedacht. In gesprekken, interviews, bijeenkomsten en evenementen, dorpsavonden, Denk Mee Cafés en online via social media en online enquêtes konden zij hun mening geven. Zo hebben zeker 1400 inwoners en een groot aantal organisaties meegewerkt aan de totstandkoming van de omgevingsvisie.

Laatst bijgewerkt: 22 september 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.