Nieuwegein

Op 1 april 2021 heeft de gemeente Nieuwegein de omgevingsvisie ’Nieuwegein verstedelijkt en vergroent’ vastgesteld. De gemeente ligt in de provincie Utrecht en telt 63.462 inwoners (1 januari 2020).

De omgevingsvisie
Nieuwegein is een jonge stad die inmiddels 50 jaar bestaat. Centraal in de omgevingsvisie staat hoe de gemeente duurzamer, gezonder en veiliger kan worden en haar identiteit als groeikern kan inzetten voor de opgaven van de toekomst. In de visie staan de strategische lange termijn keuzes voor de fysieke leefomgeving centraal. Ruimtelijke beleidsthema’s worden in de visie met elkaar verbonden. De ambities die de gemeente daarbij wil verwezenlijken zijn: het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, het verduurzamen van de stad; het borgen van de veiligheid van inwoners en gezond stedelijk leven voor iedereen.

De omgevingsvisie bestaat uit drie hoofdstukken: Nieuwegein, toen, nu en straks; Hier gaan we voor: de Nieuwegeinse ambities en keuzes; Vervolg en uitvoering van de omgevingsvisie. In het eerste hoofdstuk worden drie hoofdopgaven geformuleerd: gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In het tweede staan vier speerpunten centraal, te weten: Verbonden met de stad, verbonden met elkaar; Fijne en groene stad met een levendig centrum; Een toekomstbestendige stad voor jong en oud; Een bedrijvige stad in een sterke regio. In het derde hoofdstuk wordt de inwoners, ondernemers en initiatiefnemers een handreiking geboden voor de door hen te nemen initiatieven.
De visie is opgesteld in samenwerking met Ruimtevolk en adviesbureau Hiemstra & De Vries.

Omgevingskwaliteit
Na de snelle kwantitatieve groei in de afgelopen 50 jaar verschuift de ruimtelijke hoofdopgave voor Nieuwegein naar gerichte groei en ruimtelijke kwaliteit. In de omgevingsvisie staat de ambitie centraal dat iedere ontwikkeling in Nieuwegein bijdraagt aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het verduurzamen van de stad. Hierbij kan de gemeente voortbouwen op beleid vastgelegd in de Nota Ruimtelijke kwaliteit uit 2016. De behoefte aan woningen in de stad en in de regio is groot. Er zal gebouwd worden op twee grote locaties, City en Rijnhuizen. Hiernaast zijn meer dan 60 kleinere locaties aangewezen waar woningbouw mogelijk is.

In de omgevingsvisie scherpt de gemeente het beleid aan voor de leefomgeving. Nieuwegein streeft ernaar een klimaatbestendige, groene stad aan het water te worden, met een toekomstbestendige mobiliteit. In de regionale samenwerking kan Nieuwegein met name bijdragen aan verstedelijkingsopgaven, mits toereikende oplossingen voor mobiliteit worden getroffen. Ook streeft de gemeente er naar om de erfgoedwaarden te borgen in het toekomstige omgevingsbeleid.

Participatie
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers of andere partijen in een vroeg stadium betrokken worden bij het maken van plannen en het beoordelen van initiatieven in de Nieuwegeinse wijken. De verschillende belangen van de inwoners, buurt, wijk of stad staan centraal. Dat betekent dat het participatieproces met de omgeving zo is ingericht dat belanghebbenden de mogelijkheid hebben gehad om hun kennis en belangen in te brengen. Op die manier kan de gemeente een betere belangenafweging en dus keuzes maken die passen bij de omgeving van inwoners en ondernemers.
De afgelopen jaren is in Nieuwegein veel geïnvesteerd in het lokale samenspel met inwoners. De gemeente zet volop in om bij alle kleine en grote projecten en initiatieven samen te werken met de stad, maar ook initiatieven zo goed mogelijk te faciliteren. Ook deze eerste omgevingsvisie is in samenspraak met de stad ontwikkeld.

Laatst bijgewerkt 15 juni 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.