Montfoort

Op 13 december 2021 heeft de gemeente Montfoort de omgevingsvisie ‘Vitale kernen in een waardevol landschap’ vastgesteld. Montfoort is een stad en gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente telt 13.817 inwoners (31 januari 2022).
Naast de stad behoren de kernen Achthoven-West, Achthoven-Oost, Blokland, Cattenbroek, Knollemanshoek, Linschoten, Mastwijk en Willeskop
tot de gemeente Montfoort .

De omgevingsvisie
Eind 2019 is begonnen met het inventariseren en analyseren van de huidige (ruimtelijke) situatie en het bestaande beleid. Dit is geborgd in de ‘Atlas’. De informatie die is beschreven in de Atlas heeft de input gevormd voor de omgevingsvisie. De Atlas is opgebouwd aan de hand van thema’s. Er is stilgestaan bij de identiteit en kernkwaliteiten van Montfoort, de unieke positie in de regio en de groeiende invloed van gezondheid, veiligheid en milieu op de fysieke leefomgeving. Vervolgens zijn de belangrijkste kwaliteiten, trends en ontwikkelingen geanalyseerd aan de hand van de thema’s, die in kaartbeelden verder worden gevisualiseerd.
De identiteit en kernkwaliteiten van de gemeente zijn als volgt samen te vatten: rust en ruimte koesteren, waardevol blauw en groen, trots op historisch karakter, levendig en zorgzaam, bourgondisch, sociaal en religieus, creatief en innovatief.

In de visie worden de richtinggevende ambities verwoord en wordt de slogan ‘Een toekomstbestendige gemeente met vitale kernen in een waardevol landschap’ verder uitgewerkt middels de beschrijving van een aantal strategische keuzes. Dit gebeurt aan de hand van ontwikkelthema’s zoals wonen, recreatie en bedrijvigheid en er wordt stilgestaan bij de meer sociale aspecten als leefbaarheid en veiligheid. Meer gedetailleerd wordt de koers uitgewerkt per deelgebied, waar het gaat om de specifieke kwaliteiten, netwerken en de gewenste ontwikkelingen.
De visie werd in samenwerking met KuiperCompagnons opgesteld.

Omgevingskwaliteit
Een toekomstbestendige gemeente met vitale kernen in een waardevol landschap. Dat is in het kort waar de gemeente naar streeft.
Er spelen, zoals in alle gemeenten, grote ruimtelijke vraagstukken, zoals opgaven op het gebied van woningbouw en energietransitie, sociale vraagstukken omtrent bijvoorbeeld vergrijzing en grote zorgopgaven, en ook bredere maatschappelijke opgaven zoals een veranderend klimaat en gevolgen van nieuwe technologische mogelijkheden.
Toekomstbestendigheid, vitaliteit en een waardevol landschap betekent het beschermen en behouden van wat de gemeente uniek maakt, de onderscheidende kernkwaliteiten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kwaliteiten in de ondergrond, natuurgebieden en landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle elementen.

De ruimtelijke- en omgevingskwaliteit is hoog. Dat geldt, naast de kernen en linten, voor het hele grondgebied. Volgens de Nationale Landschap Enquête, een onderzoek naar visies en waardering van de Nederlandse bevolking over het landelijk gebied in Nederland, wordt dit stuk van het Groene Hart het meest gewaardeerd. De gemeente wil de huidige omgevingskwaliteit dan ook behouden en waarborgen.

In veel gevallen zal het ambitieniveau gelijk zijn aan het huidige kwaliteitsniveau, maar door verduurzaming van de woningvoorraad, mobiliteit en economische activiteiten en met behulp van bijvoorbeeld groenvoorzieningen, kan de leefomgeving gezonder en veerkrachtiger gemaakt worden. Hier zal een hoger kwaliteitsniveau ingezet worden. Dat biedt een globale ambitie voor het gehele deelgebied, maar is niet specifiek bindend per locatie. Nuancering hiervan is per deelgebied mogelijk. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de ambities in een bepaald gebied anders zijn dan aan de randen, waar bijvoorbeeld al een weg of spoorlijn loopt.

Voor het perspectief van de regio is het van belang dat alle kernen in de regio een vitaal toekomstperspectief hebben. In vitaliteit voor kleine en middelgrote kernen spelen bevolkingsopbouw, woningvoorraad, economie, voorzieningenaanbod, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid een rol.
De Lopikerwaard, met de vijf gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden, is een gevarieerd gebied met een sterke identiteit en eigenheid. Met de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040 wordt er inzicht gegeven in de gedeelde ruimtelijke opgaven en ambities richting 2040. Deze agenda weerspiegelt de gezamenlijke inzet in (boven-)regionale en provinciale samenwerkings- en beleidsprocessen, en dient als bouwsteen voor lokale omgevingsvisies.

De Metropoolregio Utrecht (MRU) is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland en één van de meest competitieve regio’s van Europa. Om de groei in goede banen te leiden werkt de regio U16 daarom nauw samen. U16 is het samenwerkingsverband van 16 gemeenten, waaronder Montfoort.
Met de Ruimtelijk Economische Koers (REK) van 2018 heeft de regio ervoor gekozen om de groei op een duurzame wijze op te vangen. De U16 heeft samen met het Rijk en de Provincie een Woondeal gesloten.
Met het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) wordt daar concreet invulling en uitvoering aan gegeven. Het is een integrale en breed gedragen visie en strategie op de toekomst (tot 2040) van de metropoolregio Utrecht. Het samenwerkingsverband brengt de thema’s wonen, werken, mobiliteit, groen, landschap, water en energie samen in het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). In het IRP geeft de regio aan wat haar thematische en ruimtelijke opgaven zijn, welke hoofdrichtingen wordt gekozen voor de toekomstige ontwikkeling van de regio en hoe al deze elementen samenhangen in een geïntegreerde visie en strategie.

Participatie
Voor de totstandkoming van de visie is gesproken met afgevaardigden van diverse ondernemers en maatschappelijke organisaties, en met inwoners. Er zijn (digitale) inloopavonden georganiseerd en er was een online vragenlijst voor inwoners en ondernemers. Intern hebben een breed samengestelde stuurgroep en een projectgroep het proces begeleid en inhoudelijke input geleverd.

Laatst bijgewerkt: 24 maart 2022

 

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.