Midden-Delfland

Op 26 oktober 2021 heeft de gemeente Midden-Delfland de ‘Omgevingsvisie Midden-Delfland 1.0’ vastgesteld. De gemeente Midden-Delfland is in 2004 ontstaan door herindeling, waardoor de voormalige gemeenten Maasland en Schipluiden werden samengevoegd tot één nieuwe gemeente. In Midden-Delfland liggen ook de drie dorpen Den Hoorn, Maasland en Schipluiden en de drie buurtschappen ’t Woudt, De Zweth en De Kapel. Midden-Delfland ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 19.520 inwoners (1 juli 2021). Midden-Delfland is de eerste Nederlandse gemeente die sinds 2008 het Cittaslow-keurmerk draagt.

De omgevingsvisie
Midden-Delfland stelt behoud door duurzame ontwikkeling centraal. De omgevingsvisie Midden-Delfland geeft de hoofdlijnen de gewenste ontwikkeling van de gemeente weer. Het gaat hierbij zowel om de ontwikkelingen gemeentebreed, maar ook per deelgebied. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ambities, opgaven, kansen en beperkingen van de deelgebieden ‘dorpen’, ‘buitengebied’ en ‘Harnaschpolder’. Midden-Delfland is in de verstedelijkte regio open en groen gebleven vanwege het belang van rust en ruimte voor het omliggende stedelijke gebied. Vandaar dat de gemeente het keurmerk Cittaslow heeft gekregen, een internationaal keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren. Deze gemeenten mogen niet meer dan 50.000 inwoners hebben.
De omgevingsvisie is opgesteld in samenwerking met Buro SRO en Over Morgen.

Omgevingskwaliteit
De historische identiteit en de beschreven kenmerken en kwaliteiten zijn bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente; daarnaast zijn er actuele trends en ontwikkelingen. Deze leiden tot specifieke opgaven, kansen en uitdagingen, die in drie categorieën worden uitgewerkt: omgevingskwaliteit & leefbaarheid, duurzaamheid en gebruikswaarde. Het begrip omgevingskwaliteit gaat niet alleen om ruimtelijke kwaliteit, maar omvat ook aspecten als identiteit, milieuaspecten en sociale aspecten.

In de regio Midden-Delfland ligt het enige open veenweidegebied in het zuidwestelijk deel van de Randstad. Vanwege de groene kwaliteiten is de gemeente samen met het landschappelijk deel van de buurgemeenten in 2017 aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het versterken van het economisch vestigingsklimaat binnen de dynamische regio.

De gemeente heeft toenemende aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, waarbij de opgave is om nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied en de kern landschappelijk in te passen. Midden-Delfland wil haar identiteit bewaken, versterken en uitdragen, waarbij de filosofie van Cittaslow belangrijk blijft bij het realiseren van de mondiale Sustainable Development Goals. Daarom is het behouden en beter herkenbaar en beleefbaar maken van het landschap en de dorpen, met de daarin aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten en erfgoed, van groot belang. Gekoesterd worden de menselijke maat en tempo, het agrarische karakter, de openheid en de rust en stilte.

Participatie
De omgevingsvisie is voor deze eerste versie met de experts binnen de gemeentelijke organisatie tot stand gekomen. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de regionale partners zijn nog niet uitgebreid geraadpleegd. Zij waren veelal betrokken bij de totstandkoming van het beleid waar de omgevingsvisie op is gebaseerd. In de volgende fase richting een omgevingsvisie 2.0, waarin verdere verdieping plaatsvindt en bestaande beleidskeuzes opnieuw tegen het licht worden gehouden, worden wel inwoners, ondernemers en organisaties betrokken.

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.