Leiden

De gemeente Leiden heeft op 9 november 2021 de ‘Omgevingsvisie Leiden 2040 1.1’ vastgesteld. Leiden ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 124.428 inwoners (1 juli 2021). Het stadsgewest Leiden omvat ook Teylingen en Noordwijk en heeft in totaal 359.651 inwoners.

De omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie Leiden 2040 1.1 worden de ambities en doelstellingen voor de lange termijn (2040) vastgelegd. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van energietransitie, wonen, bereikbaarheid, klimaatverandering en economie. Met de omgevingsvisie wordt richting gegeven aan de aanpak van deze uitdagingen in Leiden richting 2040. Deze omgevingsvisie bouwt voort op de Omgevingsvisie 1.0-versie uit 2019.

In de omgevingsvisie zijn de keuzes voor de hele stad beschreven. Deze vormen samen de bouwstenen van de visie op Leiden 2040. De uitwerking is opgedeeld in vier thema’s: Groen-blauw raamwerk, Aantrekkelijk vestigingsklimaat, Duurzame mobiliteit en Bodem als fundament. Binnen deze thema’s zijn Leidse keuzes gemaakt. Deze keuzes geven per thema het toekomstbeeld aan waar Leiden op stadsniveau naartoe wil werken. De uitwerkingen kunnen verschillen per gebied. Toekomstige ontwikkelingen in de stad dienen te passen binnen de ambities en keuzes die gemaakt zijn in deze visie. In de Omgevingsvisie 1.0 zijn, op basis van de vele gesprekken met bewoners en ondernemers, zeven Leidse waarden voor de ontwikkeling van de stad geformuleerd. Op grond hiervan zijn een zestal verhaallijnen uitgewerkt die richting geven aan de toekomst van de stad. De visie is onder meer in samenwerking met stadsbouwmeester Hilde Blank opgesteld.

In samenwerking met negen gemeenten (Kaag en Braassem, Katwijk, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Teylingen, Wassenaar en Zoeterwoude) en het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Leiden de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 opgesteld. De gemeenten zijn ruimtelijk sterk met elkaar verweven en leggen in de agenda een gezamenlijke koers vast voor de ontwikkeling van de leefomgeving in de regio.

Omgevingskwaliteit
De stadsvisie Leiden, Stad van Ontdekkingen met de pijlers ‘(internationale) kennis’ en ‘(historische) cultuur’ is de overkoepelende ambitie die de stad de afgelopen jaren vooruit heeft gebracht. Een stad die ontdekkingen doet en een stad die het waard is om ontdekt te worden. De Stad van Ontdekkingen verwelkomt nieuwe ideeën, nieuwe ondernemers, nieuwe bewoners, nieuwe inzichten en nieuwe gebruiken, nu en richting 2040. Daarbij is duurzame verstedelijking richting 2040 de opgave bij de ontwikkeling van de stad, waarbij klimaatadaptatie een belangrijke plek inneemt.

Wonen, werken en voorzieningen worden zoveel mogelijk binnenstedelijk ingepast. Historische omgevingskwaliteiten en erfgoed wil de gemeente behouden, versterken en zoveel mogelijk beleefbaar maken. Leiden wil het open buitengebied zoveel mogelijk behouden. De gemeente wil woningen voor alle doelgroepen bouwen, met aandacht voor betaalbare woningen en kwetsbare doelgroepen. Leiden streeft naar een weerbare en vitale economie met een breed palet aan stedelijke en (circulaire) economische functies met bedrijvigheid, kantoren en gemengde werkgebieden.

De geconcentreerde ontwikkeling van de stad maakte het belangrijk om in alle delen van de stad een hoge ruimtelijke kwaliteit te behouden of te realiseren, zowel in de openbare ruimte als in (de architectuur van) de bebouwing. De cultuurhistorische ontwikkeling van de stad blijft in alle wijken zo veel mogelijk beleefbaar. Daarbij is ook ruimte voor nieuwe lagen, kwaliteiten en leefmilieus. Als drager van de lokale identiteit is het erfgoed de rode draad die zorgt voor verbondenheid met de eigen leefomgeving. Er is meer samenhang binnen de stad tussen de wijken onderling en tussen de stad en de kernen in de regio, zowel ruimtelijk als sociaal.

Participatie
Tijdens het opstellen van de 1.0-versie van de omgevingsvisie is intensief geparticipeerd. In dat proces hebben Leidenaren en andere betrokkenen bij de stad op verschillende momenten en op verschillende manieren kunnen meedenken. Met schetsboeken zijn de maatschappelijke opgaven op een laagdrempelige manier zichtbaar gemaakt. Regiogemeenten, ketenpartners en professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de stad zijn actief gevraagd om input te leveren. Er is een ‘Week van het Stadsgesprek’ georganiseerd waar elke avond een andere thema stadsbreed werd besproken. Daarnaast zijn er specifieke partijen en organisaties actief benaderd om te praten over Leiden 2040. Al deze inbreng is meegenomen in het proces van de doorontwikkeling naar deze Omgevingsvisie 1.1-versie.

Laatst bijgewerkt: 13 december 2021

 

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.