Kaag en Braassem

Op 26 oktober 2020 heeft de gemeente Kaag en Braassem de ‘Omgevingsvisie Kaag en Braassem’ vastgesteld. De gemeente is op 1 januari 2009 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude. Kaag en Braassem bestaat uit tien dorpen: Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Rijnsaterwoude, Rijpwetering, Roelofarendsveen en Woubrugge en vier buurtschappen: Bilderdam, Ofwegen, Vriezekoop en Zevenhuizen. Kaag en Braassem ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 27.756 inwoners (1 juli 2021).

De omgevingsvisie
De toekomst van de fysieke leefomgeving van de gemeente Kaag en Braassem wordt vanuit een integraal perspectief benaderd. Dat wil zeggen dat sociale, economische en fysieke vraagstukken in samenhang worden beschouwd en vervolgens vertaald naar de fysieke leefomgeving. De visie is onderverdeeld in verschillende thema’s die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en verschillende gebiedstypen. Binnen die thema’s is een aantal opgaven geformuleerd. Die worden toegelicht en eventuele doelen worden daarbij benoemd. Bij elk thema staat wat de rol is van de gemeente en die van de inwoners of professionals. De omgevingsvisie gaat in op zaken als recreatie, natuur, onderwijs, mobiliteit, gezondheid, wonen, landbouw, economie en energie en duurzaamheid. Van elk dorp in de gemeente is een kort perspectief gemaakt.

De gemeente heeft met veel omliggende gemeenten overlegd en samengewerkt. In Holland Rijnland is gewerkt aan de Regionale Omgevingsagenda. Holland Rijnland bestaat uit 13 gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. In de kern bespreekt de Regionale Omgevingsagenda hoe op een integrale wijze functies, die beslag leggen op de ruimte, en toekomstige opgaven een plek kunnen krijgen in deze regio. De omgevingsvisie is in samenwerking met KuiperCompagnons opgesteld en is als pdf te downloaden en als website te raadplegen.

Omgevingskwaliteit
Wat betreft de energieopgave streeft de gemeente ernaar dat de eigen bedrijfsvoering steeds meer duurzaam, circulair en energieneutraal wordt. Daarnaast wil ze aansluiten bij initiatieven van inwoners, ondernemers en agrariërs. Het veenweidegebied van Kaag en Braassem staat onder druk; de dalende bodem vraagt om aandacht. Verdere afname van dier- en plantensoorten moet worden tegengegaan, soorten moeten worden teruggebracht en de omgeving moet zo worden ingericht dat het om kan gaan met extreem weer. De landbouw is van oudsher een belangrijke economische drager voor de gemeente. Agrariërs hebben naast hun rol voor de productie van voedsel ook een belangrijke rol in het beheer van de natuur en het landschap. Kaag en Braassem wil zich als recreatiegemeente blijven profileren en op het gebied van recreatie en toerisme aantrekkelijk blijven. De gemeente zoekt wat betreft het thema wonen naar een balans tussen bouwen voor ‘bovenregionale vraag’, ‘regionale vraag’ en ‘de eigen inwoners’.

In de Regionale Woonagenda van Holland Rijnland en de bijbehorende, meest recente woningbehoefteraming zijn afspraken gemaakt over het toevoegen van woningen aan de woningvoorraad. Elke te bouwen woning wordt afgestemd met Holland Rijnland en met name de regio Oost (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem). Door op de juiste plek te bouwen zal de ruimtelijke kwaliteit en het woon- en leefklimaat verbeteren. Kaag en Braassem maakt onderdeel uit van de Greenport Aalsmeer en als zodanig wil de gemeente nieuwe mogelijkheden creëren voor de glastuinbouw. Gemeente, ondernemers en belangenorganisaties zetten samen in op thema’s als duurzaamheid, kennis, intensivering, huisvesting, innovatie, onderwijs en specialisatie.

Participatie
De omgevingsvisie is in samenwerking met inwoners, belangorganisaties en strategische partners ontwikkeld. In diverse werkvormen (bijeenkomsten, klankbordgroep, digitale vragenlijsten) is input opgehaald en verwerkt, om er samen een mooi en helder stuk van te maken. De participatie beperkt zich niet alleen tot het opstellen van de omgevingsvisie, maar is een doorlopend proces.

Laatst bijgewerkt: 13 december 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.