Heerenveen

Op 8 juli 2021 heeft de gemeente Heerenveen de Omgevingsvisie Heerenveen 1.0 vastgesteld. Tot de gemeente behoren de dorpen Heerenveen, Oudeschoot, Nieuweschoot, Oranjewoud, Nijehaske, De Knipe en Terband. De gemeente ligt in de provincie Friesland en heeft 50.649 inwoners (1 januari 2021).

De omgevingsvisie
De Omgevingsvisie Heerenveen 1.0 is een kloek document van bijna 100 pagina’s. In de visie staan de ambities, de kernopgaven en de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving. Uitgangspunt voor het formuleren van beleidskeuzen vormen zes kernkwaliteiten. Heerenveen heeft een landelijk onderscheidend profiel als (top)sportgemeente; is goed (boven)regionaal bereikbaar en heeft een goed daarbij horend vestigingsklimaat. Er zijn in de nabijheid regionale voorzieningen; het landschap is divers; Heerenveen heeft een verleden van (veen)ontginningen en bezit een robuust groen- en blauw netwerk. De gemeente ziet zichzelf als Sportstad: topsport draagt bij aan de vitaliteit van de gemeente en haar inwoners. Door topsportvoorzieningen te verbinden met andere (economische) functies en voorzieningen blijft Heerenveen een aantrekkelijke gemeente met een regionale functie wat betreft de werkgelegenheid, zorg, cultuur en recreatie, waar het prettig wonen is.

De ambities voor 2040 zijn vertaald naar strategische doelen. Per gebied worden deze doelen verder uitgewerkt en gepreciseerd. Vaak spelen meerdere opgaven in een bepaald gebied, die in samenhang zullen worden aangepakt. De visie formuleert daarom vier kerntaken waarin meerdere opgaven met elkaar samenhangen. Deze kerntaken zijn: Werken aan Heerenveen als (boven)regionaal centrum voor (top)sport, werk en voorzieningen; Bouwen aan toekomstbestendige woningen; Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen; Versterken van de kwaliteit en veerkracht van het landelijk gebied.

Omgevingskwaliteit
De kwaliteit van de gebouwde omgeving staat centraal: het behouden en versterken van de identiteit van Heerenveen vraagt om een aanpak die aansluit bij de identiteit van de verschillende plekken en gebieden. Deze gebiedsgerichte aanpak is verankerd in het bestaande beleid voor cultuurhistorie en welstand. Waar mogelijk is dit beleid doorvertaald in de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie. De gemeente zet bij inbreiding in op plannen die leiden tot een versterking van de omgevingskwaliteit. De bebouwingslinten worden gezien als belangrijke dragers van de identiteit van Heerenveen. Het behoud van de kernkwaliteiten in deze linten is van belang. Daarom is op beperkte schaal ruimte voor het toevoegen van woningen, maar steeds met aandacht voor de kenmerken van de linten, zoals de doorzichten naar het achterliggende landschap.
Daarnaast wordt belang gehecht aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Per gebied wordt bekeken wat de beste optie is, wat geschikte ruimtelijke eenheden zijn en welke koppelkansen er liggen op het gebied van duurzaamheid (vergroening) en sociale aspecten (gezondheid, armoedebestrijding, meedoen, etc.). Deze plannen wil Heerenveen samen met bewoners, eigenaren en woningbouwcorporaties, netbeheerders en de bouwkolom ontwikkelen.

Participatie
De omgevingsvisie is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject met inwoners en organisaties. In 2019 en 2020 hebben verschillende dialoogsessies plaatsgevonden, is een enquête afgenomen en zijn er sessies geweest met de gemeenteraad. Ook na de vaststelling van de Omgevingsvisie 1.0 wil de gemeente inwoners en organisaties betrekken bij de uitwerking en de evaluatie van het beleid en bij de actualisatie van de Omgevingsvisie.

Laatst bijgewerkt:13 augustus 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.