Heemskerk

Op 1 februari 2021 heeft de gemeente Heemskerk de omgevingsvisie’ Omgevingsvisie 2040 Heemskerk, Duurzaam, Dorps en Vernieuwend’ vastgesteld. De gemeente ligt in de provincie Noord-Holland en telt 39.182 aantal inwoners (1 januari 2020).

De omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie 2040 presenteert de gemeente Heemskerk haar visie op de leefomgeving van de gemeente voor de langere termijn. Op basis van trends, ontwikkelingen en behoeftes geeft de gemeente hiermee richting aan de gewenste ontwikkelingen tot 2040. De omgevingsvisie bestaat uit twee delen: Deel A bevat de visie en het ontwikkelingsbeeld voor 2040, Deel B bevat de onderbouwing en biedt achtergrondinformatie op basis waarvan de keuzes zijn gemaakt.

De visie is integraal, dat wil zeggen dat sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelingen in samenhang worden bekeken en vertaald worden naar de leefomgeving van de toekomst. In Heemskerk komen natuur en landschap, cultuur, horeca, wonen, winkels, mobiliteit, maatschappelijke voorzieningen en recreatie samen. Dat brengt opgaven met zich mee op het gebied van ruimtegebruik, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, economie, sociaal- maatschappelijk en rolverdeling tussen gemeente en samenleving.
Om haar ambities te verwezenlijken zijn de volgende vijf pijlers geformuleerd: Aantrekkelijk Heemskerk, Gezond Heemskerk, Mobiel Heemskerk, Levendig Heemskerk en Karakteristiek Heemskerk. Aan deze pijlers worden ontwikkelingsbeelden gekoppeld. Dit betekent o.a. dat de gemeente ernaar streeft 1000 tot 2000 woningen te bouwen, voor jongeren, starters, ouderen in één- en tweepersoonshuishoudens, dat het voorzieningenniveau toekomstbestendig gemaakt moet worden en dat er sprake is van een klimaatbestendige leefomgeving, waarbij door de inrichting van de openbare ruimte hittestress, verdroging en wateroverlast worden tegengegaan. Ook wil Heemskerk haar landschappelijke kwaliteiten (het landschap, het groen en het water) behouden en versterken.

Naast toekomstbeelden beschrijft de visie opgaven, kansen en beperkingen voor de vier deelgebieden: woongebied, centrum, bedrijventerreinen en buitengebied. De omgevingsvisie integreert de verschillende opgaven gemeentebreed en in de vier deelgebieden. Concrete projecten en beleid moeten de ambities en opgaven op hoofdlijnen uit deze omgevingsvisie waarmaken. In het verlengde van de omgevingsvisie stelt de gemeente programma’s op met integrale projecten voor gebieden of thema’s. De gemeente streeft naar een adaptieve planning en aanpak in de invulling van de programma’s. Dit om onverwachte en ingrijpende ontwikkelingen op de juiste manier op te vangen.

Omgevingskwaliteit
Heemskerk is een rustige woongemeente, ontsloten via de rijksweg A9 en onder te verdelen in vier deelgebieden: buitengebied, woongebied, bedrijventerreinen en centrum. De gemeente maakt deel uit van de regio IJmond (met Velsen en Beverwijk) binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het landschappelijke buitengebied beslaat het grootste deel van het grondgebied. Een van de ambities is de huidige karakteristieke kenmerken van het strand- en duingebied, de binnenduinrand en het polderlandschap te borgen en het dorpse karakter te behouden. Dat betekent bijvoorbeeld voor de woningbouwopgave dat geprobeerd wordt zo veel mogelijk te bouwen op plekken waar dit passend is binnen de ruimtelijke opbouw van het dorpse en groene karakter van Heemskerk. Daarnaast wil de gemeente de belevingswaarde van het erfgoed vergroten en de recreatieve waarde versterken.

Participatie
De omgevingsvisie is tot stand gekomen via twee participatieronden. In oktober 2019 hebben themagesprekken plaats gevonden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om de belangrijkste opgaven te inventariseren. In februari 2020 is een tweede ronde gesprekken gevoerd. Op grond hiervan zijn keuzes gemaakt die in de omgevingsvisie zijn verwerkt. Beide keren zijn gesprekken zowel op straat als in een aantal bijeenkomsten gevoerd. Ook is online – via het gemeentelijk platform – informatie verkregen. Het Waterschap, de GGD en de Omgevingsdienst IJmond zijn betrokken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie op het gebied van water, gezondheid en milieuaspecten.

Laatst bijgewerkt:18 mei 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.