Hardenberg

Op 6 juli 2021 heeft de gemeente Hardenberg de ‘Omgevingsvisie Landstad Hardenberg’ vastgesteld. De gemeente Hardenberg is ontstaan uit de fusie van de gemeenten Hardenberg, Avereest en Gramsbergen. De gemeente ligt in de provincie Overijssel en heeft 61.644 inwoners (1 juli 2021).

De omgevingsvisie
In de omgevingsvisie wordt het toekomstbeeld tot 2040 van de gemeente Hardenberg geschetst. Hierin wordt een aantal centrale vragen gesteld. Welke ontwikkelingen worden gezien in de grote kernen en hoe kunnen de kleine kernen leefbaar gehouden worden? Wat moet er gedaan worden voor een vitale economie? Hoe blijft Hardenberg goed bereikbaar op een duurzame manier?
Aan de hand van deze vragen is in de visie een aantal thema’ s voor ontwikkeling geschetst. Dit zijn:

  • Hardenberg in balans: over de verscheidenheid van het platteland,
  • Hardenberg in balans: hoe ziet de stedelijke ontwikkeling eruit en de leefbaarheid van de kernen,
  • Hardenberg knooppunt: centraal staat een vitale economie en de bereikbaarheid,
  • Hardenberg duurzaam: over een circulaire economie, klimaatadaptatie en de energietransitie.

In een aantal hoofdstukken worden deze thema’ s verder uitgewerkt en toegelicht en worden de opgaven per regio aangegeven. Adviesbureau BRO ondersteunde de gemeente bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Omgevingskwaliteit
Hardenberg is een grensgemeente met een gevarieerd en omvangrijk buitengebied. Hiermee is het een echte plattelandsgemeente met streekfunctie. Zowel de bevolking als de economie groeit. Zo is een aantrekkelijk platteland ontstaan met stedelijke voorzieningen. De streekfunctie is van belang, daarom wordt intensief met de provincie en de Regio Zwolle, de Dutch TechZone (Zuidoost Drenthe) en Regio Twente samengewerkt.
De ontwikkelingen van stad en platteland zijn met elkaar verweven. Transities op het gebied van energie, klimaat, platteland en binnensteden moeten deze streekfunctie versterken. Daartoe zijn in de visie vier ambities verwoord met als vergezicht in 2040 ‘Landstad Hardenberg’: ‘Groei vasthouden en doortrekken’; ‘Kwaliteiten toevoegen wordt belangrijker’; ‘Ruimte als troefkaart’; ‘Bereikbaarheid en samenwerking als randvoorwaarden’.

Participatie
Al vroeg in het proces zijn bewoners en plaatselijke belangengroepen, waaronder ondernemers, scholieren en woningcorporaties betrokken. Bijna 800 inwoners dachten mee onder de noemer ‘Bouw je eigen buurt’. Aan alle ruim 60.000 inwoners werd de vraag voorgelegd: ‘Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw buurt er dan uit?’
De VNG beschreef deze aanpak als een goed voorbeeld voor andere gemeenten. De geopperde ideeën zijn uitgewerkt in een aantal thema’s. De waardering voor de leefbaarheid in de kernen scoorde het allerhoogst.
Ook bij de thema’ s duurzaamheid, wonen, mobiliteit en economie werden belangengroepen geconsulteerd.

Laatst bijgewerkt: 30 november 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.