Gouda

Op 23 februari 2022 heeft de gemeente Gouda de Omgevingsvisie Gouda vastgesteld. Gouda is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland en heeft 74.165 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie
De visie is hét referentiekader voor toekomstige veranderingen en ontwikkelprojecten in de gemeente. De basis hiervoor is gelegd in de Toekomstvisie Gouda 2030, Gouda ligt goed! (2019).
Op basis van de vijf zogenaamde Goudse waarden zijn vijf integrale Goudse opgaven geformuleerd. Deze waarden zijn: Initiatiefrijke stad; Compacte stad; Complete stad; Strategische stad en Te midden van het groen.
De gemeente wil deze belangrijke Goudse Waarden beschermen en waar mogelijk verder ontwikkelen. De opgaven beschrijven met welke uitdagingen en kansen de gemeente Gouda in de toekomst te maken krijgt. Zij worden als volgt geformuleerd: Doorgeven Historisch Gouda; Duurzaam stedelijk ontwikkelen; Prettig woon- en leefklimaat bevorderen; Gezondheid stimuleren en Sterke economie en regionale positie behouden. Samen vormen ze de agenda voor de visie, op grond waarvan keuzes worden gemaakt. De opgaven worden verder uitgewerkt in deelopgaven..

Voor zes deelgebieden wordt op detailniveau beschreven waar de ambitie voor de toekomst ligt. Dit zijn gebieden waar veel verandert (de Spoorzone, Goudse Poort en Westergouwe), waar uitdagingen voor verbeteringen of intensivering liggen (zoals de Binnenstad, de Oostpolder en het IJsselfront), en de eerste woonwijk waarvoor een Omgevingsplan wordt opgesteld (Goverwelle).
De visie, die als interactieve website is te raadplegen en als pdf te downloaden, is door HaskoningDHV in opdracht van de gemeente opgesteld.

Omgevingskwaliteit
Gouda staat voor drie uitdagingen met een grote ruimtelijke impact: de verstedelijkingsopgave, de energietransitie en de klimaatadaptatie. De ruimtebehoefte voor de voortgaande verstedelijkingsopgave, de klimaatadaptatie en energietransitie past niet zonder meer in het huidige Gouda. De gemeente heeft nauwelijks nog open ruimte tussen de grens van de stad en de grens van de gemeente. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden welke functies wel of niet toegevoegd kunnen worden en op welke manier. Dat alles hangt af van de plek, de opgave en de mogelijkheid om combinaties te maken. Hierbij kan worden voortgebouwd op de ruimtelijke kwaliteiten die de Goudse geschiedenis van stedenbouw en architectuur heeft opgeleverd.

Er is ook aandacht voor de bestaande stad, waar de kwaliteit, waar nodig, behouden moet blijven en verbeterd moet worden. Daarbij moeten nieuwe ontwikkelingen in samenhang worden bekeken in het licht van de hieronder uitgewerkte vijf centrale keuzes maar ook met de bestaande stadsontwikkeling:
– Florerende stad met de focus op de economisch gezonde stad met voldoende werk en voldoende en prettige en gevarieerde woonruimte,
– Duurzame mobiliteit met alle aandacht op de verduurzaming van de wijze waarop men binnen en buiten de stad beweegt, met een verschuiving naar nog meer fietsen, wandelen en openbaar vervoer, en met ruimte voor nieuwe mobiliteitsdiensten.
– Gezonde groene stad, waar het gaat om het stimuleren van gezondheid, door hier bij de inrichting van de stad rekening mee te houden door een aantrekkelijker en groenere openbare ruimte, met gevarieerd groen, veel biodiversiteit, aandacht voor duurzaamheid, bescherming van de cultuurhistorische linten en groenstructuren, en zorgvuldig gekozen transitie- of ontwikkellocaties.
– Energietransitie met de focus op een duurzame transitie van energie,
– Sterke wijken; dit zijn woonwijken met voldoende kwalitatief goede woningen. Centraal staat dat gebouwd en ontwikkeld wordt in harmonie en balans met de historische structuren en ruimtelijke kwaliteiten van de stad.

Water speelt nog steeds een grote rol in bijvoorbeeld de beleefbaarheid van het historische verstedelijkingspatroon van de stad, het toerisme, de recreatie, de biodiversiteit en de ruimtelijke kwaliteit. Het water is beeldbepalend voor de Goudse binnenstad en is een belangrijke factor wat betreft de effecten van het veranderend klimaat.

Gouda maakt samen met de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk onderdeel uit van een grotere stedelijke agglomeratie: de regio Midden-Holland. Een unieke regio door de centrale ligging midden in de Randstad. Geen ander gebied in Nederland groeit zo hard als Midden-Holland, niet alleen qua inwoners, maar ook is het de hardst groeiende economische regio van Nederland. In lijn met de regionale Economische Visie Midden Holland (2020) wordt gekeken welke bedrijven op welke locatie het beste kunnen landen om de regio als geheel sterker te maken. Prioritair worden bestaande locaties in de stad benut. In regionaal verband is de Regionale Energie Strategie Midden-Holland vastgesteld, waarbij is gekeken naar de mogelijkheden voor opwekking van zon- en windenergie in de regio, en voor een regionale warmtestructuur.

Participatie
Verspreid over het jaar heeft een groot aantal participatie- en overlegmomenten plaatsgevonden. Lokale en regionale stakeholders, inwoners, andere overheden, gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie hebben input kunnen geven. Zo is een goed beeld ontstaan van de belangen, wensen, zorgen, opgaven en kansen voor de toekomst. Er waren online werksessies met externe stakeholders (zoals Sport.Gouda, Historische Vereniging Die Goude, Mozaïek Wonen en Gouda Bruist). Ook is er inbreng geweest vanuit de bewonersplatforms en via de enquêtevragen in de ‘Gouda denkt mee-app’.

Het gebruik van eigentijdse communicatiemiddelen heeft door het coronavirus een enorme vlucht genomen. Met stakeholders, samenwerkingspartners, raad, college en de ambtelijke organisatie hebben participatiemomenten plaatsgevonden via Zoom, in combinatie met het gebruik van de tool Mentimeter. Stakeholders, samenwerkingspartners en andere overheden zijn in de gelegenheid gesteld om via digitale weg een reactie te geven op het eerste concept van de omgevingsvisie.

Laatst bijgewerkt: 29 april 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.