Gieten

Op 24 januari 2019 heeft de gemeente Aa en Hunze de omgevingsvisie met als titel ‘Koers op Gieten, Omgevingsvisie Centrum Gieten’ vastgesteld. Gieten is onderdeel van de gemeente Aa en Hunze en ligt in de provincie Drenthe. Gieten telt 25.393 inwoners (1 januari 2020).

De omgevingsvisie
De gemeente Aa en Hunze, waarin het dorp Gieten ligt, is in 1998 ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Rolde, Gasselte, Gieten en Anloo.
De gemeente heeft samen met het Overlegplatform Centrum Gieten een nieuwe koers bepaald voor het centrum van Gieten. De omgevingsvisie ‘Koers op Gieten, Omgevingsvisie Centrum Gieten’ is een deelvisie, specifiek gericht op het winkelhart en de aanloopstraten van Gieten. De visie, is mede richtinggevend voor het nog op te stellen Omgevingsplan.

De visie is opgesteld in samenwerking met Weusthuis en Partners, dat ook het ‘Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Centrum Gieten 2018-2022’ opgesteld. Dit is een los document, dat niet bij de Omgevingsvisie is bijgevoegd; het kan worden geraadpleegd op de website centrumgieten.nl. Op deze website is ook het document ‘Onderbouwing en toelichting Omgevingsvisie Centrum Gieten’ gepubliceerd; dat document bevat achtergrondinformatie..

Omgevingskwaliteit
In de visie zijn de karakteristieken van de deelgebieden beschreven: de Brink; Vertoeven in allure; de Schoolstraat; Zorgeloos wonen; de Stationsstraat-Noord; Inspiratiezone en de Stationsstraat-Zuid; Winkelkwartier. Per deelgebied zijn de huidige en de te versterken kwaliteiten weergegeven. Vervolgens is de koers voor de toekomst uitgezet en beschreven wat er nodig is om kwaliteiten te behouden en/of te ontwikkelen cq. te versterken. Er worden ook algemene acties genoemd om het centrum van Gieten aantrekkelijker te maken, zoals het in gesprek gaan en blijven met de horecaondernemers over het gastheerschap en actieve promotie van Gieten.

Participatie
Een van de doelen van de visie was een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Hiertoe is een aantal stappen gezet. Er zijn bijeenkomsten voor de inwoners georganiseerd in het voormalige Hotel Braams. Daar werden vraagstukken en oplossingen verkend met de inwoners. Voor leerlingen van het Nassaucollege was er een prijsvraag georganiseerd.

De website van de gemeente speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de visie, die online werd ‘ingevuld’ met inbreng van alle betrokkenen en belangstellenden. Na elke bijeenkomst werd door de projectgroep een inhoudelijke vertaling van de bijeenkomst op de website gezet. Ook werd er een film  op de website geplaatst waarin leerlingen van het Nassaucollege aan het woord kwamen over de centrumvisie. Via het Aa en Hunzepanel zijn vragenlijsten voorgelegd. Dit panel is door de gemeente ingesteld om de bewonersbetrokkenheid te vergroten. Inwoners die zich daarvoor aanmelden ontvangen maximaal drie keer per jaar een digitale vragenlijst. Het onderzoeksbureau I&O verwerkt de onderzoeken in opdracht van de gemeente.

Er hebben gesprekken met vastgoedeigenaren plaatsgevonden. In de plaatselijke supermarkt Jumbo aan de Stationsstraat zijn de pijlers voor de omgevingsvisie aan de inwoners gepresenteerd.

Laatst bijgewerkt: 11 november 2020

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.