Ede

Op 12 mei 2022 heeft de gemeente Ede de omgevingsvisie ‘Dierbaar Duurzaam Dynamisch’ vastgesteld. Tot de gemeente behoren de woonkernen Bennekom, Deelen, Ederveen, Harskamp, Hoenderloo (deels), De Klomp, Lunteren, Otterlo en Wekerom alsmede enkele buurtschappen. Ede ligt in de provincie Gelderland en heeft 119.186 inwoners (1 juli 2021).
Ede werkt met de gemeenten
Rhenen, Wageningen, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Renswoude samen in het regionaal samenwerkingsverband Regio Foodvalley.

De omgevingsvisie
Met vijf strategische keuzen geeft de gemeente richting aan de ontwikkeling van gemeente Ede voor de komende 20 jaar:

  • Leven in gezonde wijken, dorpen en buurtschappen
  • Duurzame mobiliteit en energie
  • De Natuur als basis en de Veluwe centraal
  • Werk maken van Foodvalley
  • Compacte groei vanuit eigenheid Ede

Deze vijf punten zijn richtinggevend voor de ontwikkeling van de gemeente Ede en worden elk in een paragraaf verder uitgewerkt. Omgevingsvisiekaarten tonen globaal hoe zij tot 2040 doorwerken in de gebieden. Voor de dorpen in het landelijk-luwe gebied zijn de uitbreidingslocaties en de omvang ervan nog nader te bepalen. Dit hangt onder andere af van de inbreidingsmogelijkheden per dorp. Initiatieven en projecten worden langs de lat van de vijf strategische keuzen gelegd. Met thematische en gebiedsgerichte program­ma’s worden keuzen uitgewerkt.

Omgevingskwaliteit
Opgaven op het gebied van onder meer klimaatverandering, energietransitie, woningmarkt, migratie, werken, gezondheid, food, transitie van de landbouw, mobiliteit, biodiversiteit en omgevingskwaliteit vragen om regie en sturing door de gemeente. Ede heeft een ondernemend landelijk gebied. Binnen bepaalde grenzen moet er ruimte blijven voor andere bedrijvigheid. Vrijkomende agrarische bebouwing biedt kansen voor het huisvesten van nieuwe of andere (economische) functies, met oog voor een passende schaal en functie en gericht op het versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit van het landelijk gebied. Ede kiest voor natuurinclusieve, circulaire landbouw, vooral in landschappen met belangrijke natuurwaarden.

De gemeente Ede is actief wat betreft food, innovatie en de ontwikkeling van Foodvalley. Het beschikt over een dynamische KennisAs Ede-Wageningen met het World Food Centre (WFC), de Kenniscampus, het onderwijs van hbo, mbo en voortgezet onderwijs, de universiteit (WUR) en nauw daarmee verbonden bedrijven. Die KennisAs wordt steeds belangrijker voor Ede en is de motor voor de economie, die daarmee meer innovatief en toekomstbestendig wordt.

Met alle ambities op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie en de natuurlijke omgeving moet slim en verstandig omgegaan worden met de beschikbare ruimte. Daarom wordt gekozen voor compact bouwen en meervoudig ruimtegebruik. Ede wil verder Ede-stad, de dorpen en het buitengebied meer onderscheidend van elkaar laten zijn en de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten behouden en versterken.

Participatie
Op de sociale media zijn zogenaamde flitspeilingen gehouden. Daarnaast waren er online bijeenkomsten met gelegenheid tot het stellen van vragen via WhatsApp voor Ede-stad, de dorpen en het buitengebied. Daarna volgde nog een informatie bijeenkomst over de hoofdlijnen van de omgevingsvisie. De visie kwam tot stand op basis van de resultaten van de participatie, de voorziene ontwikkelingen en eerder vast­gesteld beleid.

Laatst bijgewerkt: 17 januari 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.