Ede

Op 6 april 2017 heeft gemeente Ede de ‘Stadsvisie Ede, Omgevingsvisie Ede-Stad 2030’ vastgesteld. De gemeente bevindt zich in de provincie Gelderland. Ede telt 117.165 inwoners (1 januari 2020).

De omgevingsvisie
Ede heeft voor een deel van haar grondgebied een uitgewerkte koers liggen: de Visie Ede 2025. Ook zijn er structuurvisies voor onder andere het buitengebied. De Stadsvisie Ede beschrijft de lange termijnkoers voor Ede-Stad. De visie is zowel als pdf alsook online gepubliceerd. De informatie op de website komt voort uit de door de gemeenteraad vastgestelde visie. Deze online Stadsvisie is een publieksgerichte digitale versie. In de visie is te lezen dat de gemeente Ede, cluster Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken, de visie heeft opgesteld. Op internet staat dat bureau Overmorgen aan de visie heeft meegewerkt.

Omgevingskwaliteit
In de visie worden, naast gebiedskwaliteiten, vijf waarden beschreven die op Ede van toepassing zijn: echt, toegewijd, ondernemend, open en levendig. Ede wordt geassocieerd met bescheidenheid, authenticiteit en hoogwaardige ambachtelijkheid. Ruimtelijke hoofdstructuren en karakteristieken van Ede staan vermeld in de – openbaar toegankelijke – Ruimtelijke Waardenkaart. Deze kaart bouwt voort op de groeiende kennis van de al in Ede bestaande waarden en legt vast wat in de gemeente waardevol wordt gevonden. Hierin zijn de ‘trage’ structuren bepalend voor de eigenheid. De gemeente vindt het raadzaam bij toekomstige ontwikkeling om zorgvuldig en slim om te gaan met deze elementen. De openbaarheid van de Ruimtelijke Waardenkaart maakt het als hulpmiddel toegankelijk bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen, ook voor initiatiefnemers. In de kaart zijn ook de Cultuurhistorische Waardenkaart Ede en de Bio-morfologische kaart, die de natuurwaarden van Ede in beeld brengt, opgenomen.

De gemeente wil op zoek naar ruimte binnen het bestaand stedelijk gebied om de groei van de komende jaren op te vangen. Dat vereist regionale samenwerking. Om dit bereiken streeft de gemeente naar een gemeenschappelijke ruimtelijke agenda als middel inzetten om dit te bereiken. Deze agenda is (nog) geen onderdeel van deze visie.

Participatie
De visie is opgesteld in samenspraak met maatschappelijke en private partners, inwoners en ondernemers. Door middel van informele bijeenkomsten zijn op diverse momenten in het proces standpunten van ambtelijke en externe deskundigen, raadsleden, bestuurders en belanghebbenden met elkaar geconfronteerd, en bediscussieerd. Dit was doelgericht, om zo een ontwerp-visie op te kunnen stellen. Deze is december 2016 door het college van B&W vrijgegeven voor inspraak en (digitaal) gepubliceerd.

Gedurende de inspraakperiode is er een fietsexcursie door de stad georganiseerd, waarbij op voor de Stadsvisie symbolische plekken de inhoud van de visie is toegelicht. De communicatie over de fietsexcursie is benut om inwoners bewust te maken van de inspraakperiode. Alle deelnemers aan het totstandkomingsproces zijn direct geïnformeerd over de ontwerp-Stadsvisie en de gelegenheid tot inspraak.

Dit alles heeft uiteindelijk zes reacties opgeleverd. Deze reacties zijn beoordeeld en beantwoord in een separate nota, die onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. In de visie worden vijf ambities geschetst, die de ambitie van Ede weergeven. Aan iedere ambitie zijn doelen gekoppeld. Deze ambities en doelen zijn ook bedoeld voor initiatiefnemers. Zij worden uitgedaagd om, net als de gemeente, zelf plannen te vormen die bij de doelen passen. Daarbij is de vraag ‘welke bijdrage levert mijn initiatief voor het realiseren van de vijf principes?’ datgene wat een initiatiefnemer zich moet afvragen. De visie meldt dat het afwegingsproces bij initiatieven geen afvinken van een checklist is, maar een kwalitatieve beoordeling van de vraag of een initiatief voldoende integrale bijdrage levert aan een betere fysieke leefomgeving. Er zal sprake zijn van flexibiliteit en maatwerk, gericht op het behalen van integrale ruimtelijke doelen.

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.