Drimmelen

Op 18 november 2021 heeft de gemeente Drimmelen de ‘Omgevingsvisie Drimmelen’ vastgesteld. De gemeente Drimmelen ontstond in 1997 door samenvoeging van de gemeentes Made en Drimmelen, Terheijden en Hooge en Lage Zwaluwe. Drimmelen ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 27.537 inwoners (1 januari 2022).

De omgevingsvisie
In de omgevingsvisie bepaalt een combinatie van thema’ s, waarden en ambities de koers die de gemeente wil uitzetten. De visie, die alleen als interactieve website is te raadplegen, is opgebouwd uit de volgende onderdelen: gebieden, thema’s, waarden en ambities. Op de interactieve kaart zijn de deelgebieden van de gemeente te zien. Deze bestaan uit de verschillende dorpen, het buitengebied, de Biesbosch en het kassengebied Plukmade. Via trefwoorden over een bepaald onderwerp, thema of het aanklikken van een gebied op de kaart kan informatie worden verkregen.
De thema’s die in de visie staan zijn:
– Agrarische sector
– Bereikbaarheid
– Energie
– Groene omgeving
– Recreatie en toerisme
– Voorzieningen
– Wonen
– Klimaat en water
– Werk en ondernemen
– Samenleving
– Milieu
– Gezondheid

De omgevingsvisie van Drimmelen is afgestemd op de Toekomstvisie 2040 die in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeente kan via de visie zowel op gebieds- als themaniveau beoordelen of nieuwe ontwikkelingen en concrete aanvragen passen bij de ambities en waarden van de gemeente. Bij deze afwegingen prevaleert het realiseren van de ambitie. De ambities die genoemd worden zijn: Samen bouwen aan de gezonde toekomst; Onze blauwgroene motor; Levendige dorpen; Toekomstbestendige gemeente. De ambities zijn het resultaat van een uitgebreid participatietraject. Naast thema’ s en ambities worden vijf waarden benoemd: Cultuurhistorie, Landschap, Dorpsgericht, Werken/Gemeenschapszin en DNA Drimmelen. Dit zijn kwaliteiten van de fysieke leefomgeving in een gebied. Per gebied kan via de interactieve kaart gekeken worden welke thema’s, ambities en waarden van belang zijn.
De visie is in opdracht van de gemeente Drimmelen opgesteld door Antea Group.

Omgevingskwaliteit
De gemeente streeft naar een zo goed mogelijke omgevingskwaliteit. Dat betekent dat zij keuzes maakt waar welke waarden het meest belangrijk zijn.
De gemeente Drimmelen is de voortuin van Nationaal Park de Biesbosch in West-Brabant. De zes dorpen – Drimmelen, Made, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Terheijden en Wagenberg – liggen in een land- en tuinbouwgebied, met volop natuur en recreatie. In Drimmelen is de grootste uitgegraven jachthaven van Europa. Terheijden en Lage Zwaluwe hebben een gezellige dorpshaven. Van Terheijden naar Lage Zwaluwe loopt een cultuurhistorisch dijklint.
Alle dorpen hebben eigen voorzieningen, zoals winkels, scholen, sportvoorzieningen en een rijk verenigingsleven. Stedelijke voorzieningen, zoals winkelcentra, theaters en bioscopen zijn binnen handbereik in Breda, Dordrecht en Oosterhout. De inwoners waarderen de rust van het platteland en zijn zeer tevreden over hun woonomgeving, waarbij leefbaarheid en veiligheid belangrijke pijlers zijn. In de dorpen is volop lokale bedrijvigheid. Agrarische en toeristische ondernemers vinden ruimte in het buitengebied.

Indien nodig worden (gebiedsgerichte) maatregelen genomen om de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente te verbeteren. Daarnaast wordt rekening gehouden met het effect van ontwikkelingen op de Natura 2000-gebieden, en aan het effect van ontwikkelingen op alle beschermde natuurgebieden/planten en dieren. Dit geldt ook voor de uitbreiding van bedrijventerreinen. Een voorwaarde daarbij is wel dat deze bedrijvigheid niet ten koste mag gaan van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Met veel verschillend (met name provinciaal) beleid en allerlei manieren om de natuur te beheren, probeert de overheid de natuur te beschermen en de kwaliteit te verbeteren. Nieuwe ontwikkelingen zoals de energietransitie, ontwikkelingen in de landbouw en de behoefte aan meer woningen, drukken op de groene ruimte. Oplossingen hiervoor moeten worden gezocht in een integrale aanpak. Dit betekent dat per gebied de verschillende uitdagingen en kansen bekeken en keuzes gemaakt moeten worden (“landschapinclusief omgevingsbeleid”).

Op landelijk niveau speelt de ontwikkeling van het natuurnetwerk NLDelta in de Haringvliet en in de Biesbosch. Hier liggen kansen om de natuur in Drimmelen verder te ontwikkelen. Met buurgemeenten heeft Drimmelen in de regio Breda een gezamenlijke opgave op het gebied van wonen, economie, mobiliteit (openbaar vervoer), ‘ruimte, landschap en water’ en ‘klimaat en energie’. Deze aspecten worden onderling afgestemd en worden vastgelegd in het verstedelijkingsakkoord. In de regio West-Brabant (RWB) werkt Drimmelen samen met andere gemeenten aan een samenwerkingsagenda met de thema’s innovatie, de sterke stad en vitaal platteland. Met de ontwikkelingen uit de regionale investeringsagenda (RIA) draagt de gemeente bij aan de doelen uit de provinciale (POVI) en nationale omgevingsvisie (NOVI).

Participatie
Bij het opstellen van de omgevingsvisie hebben bewoners, bedrijven en andere partijen meegedacht over de inhoud. In het voorjaar van 2020 is er een digitale enquête gehouden en zijn er Digibijeenkomsten georganiseerd. Uit deze participatie kwam een aantal speerpunten en doelen naar voren.

Laatst bijgewerkt: 17 maart 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.