Dordrecht

Op 28 april 2021 heeft de gemeente Dordrecht de ‘Omgevingsvisie 1.0’ vastgesteld. Dordrecht maakt deel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden die ongeveer 280.000 inwoners telt. Dordrecht ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 119.284 inwoners (1 januari 2020).

De omgevingsvisie
De Omgevingsvisie 1.0 beschrijft de opgaven, integraal en voor de lange termijn, voor de fysieke leefomgeving van de stad. Met deze visie wil de gemeente haar groeiopgaven verwezenlijken. In de visie staan zes principes centraal, waarvan Dordrecht Groeit leidend is ten opzichte van de overige principes. Deze zijn: Dordrecht Groeit, Dordrecht Zorgt, Dordrecht Verdient, Dordrecht Verbindt, Dordrecht Geeft Ruimte en Dordrecht Neemt Verantwoordelijkheid. Dordrecht wil groeien, maar de ruimte is beperkt. Er is een beoordeling opgesteld van de impact die de groeiopgave heeft op de fysieke leefomgeving. Dat is gedaan om  keuzes en belangenafwegingen te maken en zo te sturen op de inrichting ervan. Hoofdopgave is een groei van 10.000 woningen en 4000 banen.

Er zijn meer factoren, die van invloed zijn op het ruimtebeslag, zoals voorzieningen, verkeer en mobiliteit, klimaat, water, biodiversiteit en energietransitie. Op grond van de omgevingsvisie kan de gemeenteraad programma’s opstellen en aangeven welke richting zij prioriteit geeft. Op hoofdlijnen zijn deze prioriteiten in de visie beschreven. Met een aantal slogans worden die als volgt benoemd: Dordrecht is een aantrekkelijke stad; Dordrecht is een bereikbare stad; Dordrecht is een gezonde stad; Dordrecht heeft een uitstekend vestigingsklimaat; Dordrecht is in 2035 klimaatbestendig; Dordrecht is in 2050 energieneutraal; Dordrecht beschermt en bevordert de biodiversiteit. Deze zeven doelen helpen mee om de twee hoofdopgaven uit te voeren: de stad wil groeien en economisch gezond zijn. Per doel is aangegeven hoe de uitwerking plaatsvindt en wat de effecten en aandachtspunten zijn op de ruimtelijke ontwikkeling. Dit wordt per gebied in de visie verder uitgewerkt.

Met zes buurgemeenten vormt Dordrecht een hecht samenwerkingsverband onder de naam Drechtsteden, die samen de Groeiagenda Drechtsteden hebben opgesteld en de Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem.

Omgevingskwaliteit
De gemeente streeft voortdurend naar een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dat gebeurt binnen Dordrecht, door ruimte te geven aan initiatieven en daarbij te zorgen voor een samenhangende benadering van initiatieven en opgaven. Door heldere kaders vooraf te stellen hebben initiatiefnemers daarbinnen vervolgens meer ruimte voor eigen invulling. Buiten Dordrecht trekt de gemeente met partners op om gezamenlijk de doelen te verwezenlijken. Welke coalities daarvoor noodzakelijk zijn verschilt per onderwerp en per situatie.

Voor een specifieke plek of de samenhang van plekken kan om diverse redenen een bepaald doel meer aandacht verdienen dan de andere doelen. Zo levert de verdichting in de Spoorzone een grotere bijdrage aan bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van de stad, maar er moet ook aandacht zijn voor biodiversiteit. Op deze manier leiden de zeven doelen uit de omgevingsvisie tot nieuwe en integrale ontwikkelingen.

Om de kwaliteiten van de open polders en natuurgebieden te behouden zet de gemeente in op binnenstedelijke groei. De gemeente wil een gevarieerd woningaanbod realiseren voor verschillende doelgroepen. Het accent bij nieuwbouw ligt op woningen in het hogere segment, omdat de huidige woningvoorraad zich kenmerkt door een groot aantal goedkope woningen. Dordrecht wil dat mensen met midden en hogere inkomens, die nu wegtrekken, behouden blijven voor de stad. Dit zal de sociaaleconomische positie van Dordrecht versterken. Een sociaaleconomisch sterk Dordrecht vraagt om een verbreding van de economische basis van stad en regio. Dit wil zij enerzijds doen door het uitgeven van nieuwe werklocaties en aan bedrijven de ruimte te geven die willen groeien. Anderzijds ligt de focus op het koppelen van innovatiekracht aan de productiekracht, waarin de regio groot is geworden: de maritieme (maak) industrie. Daarnaast richt de gemeente zich op het stimuleren en investeren in onderwijs, door promotie van MBO techniekopleidingen, doorlopende leerlijnen en de toevoeging van hoger onderwijs aan de stad. en de regio.
 
Participatie
De omgevingsvisie is tot stand gekomen met input van beleidsmedewerkers, stakeholders zoals ondernemers, woningcorporaties, andere overheidsorganisaties en bewoners. Een werkgroep van vijf gemeenteraadsleden volgde het proces en informeerde de hele raad over de voortgang. De inbreng van de genoemde groepen is door participatie tot stand gekomen. Dit kende vele vormen: interviews, samenvattingen, gesprekken, e-mails, bijeenkomsten, interactieve avondpresentaties en de inspraakprocedure via het indienen van zienswijzen.

Laatst bijgewerkt: 24 juni 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.