Dinkelland

Op 30 maart 2021 heeft de gemeente Dinkelland de omgevingsvisie MijnOmgevingsvisie Dinkelland vastgesteld. Dinkelland telt elf officiële kernen. De gemeente ligt in de provincie Overijssel en heeft 26.461 inwoners (1 januari 2020).

De omgevingsvisie
De gemeente Dinkelland werkt samen met de gemeente Tubbergen in de de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: twee gemeenten met één ambtelijke organisatie. Beide gemeenten hebben zoveel mogelijk een gelijke Omgevingsvisie die alleen in de uitwerking van de waardenkaarten per gemeente verschilt.
De omgevingsvisie bouwt verder op bestaand beleid en is het resultaat van een langlopend participatieproces. Bewoners en partners zoals het Waterschap, de Provincie, buurgemeenten, onderwijs- en onderzoeksorganisaties werd om hun inbreng gevraagd. Uitgangspunten zijn de waarden van Dinkelland: het coulisselandschap, de kernen, kerkgebouwen en landgoederen en de natuurgebieden.De omgevingsvisie is als website te raadplegen of als pdf te downloaden.

Wat betreft de ruimtelijke inrichting kijkt de gemeente per gebied wat er mogelijk is en of er veel of weinig ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. De landbouw, de natuur, het toerisme en de bedrijvigheid, recreatie en ook wonen moeten allemaal een plek krijgen in het buitengebied. De gemeente wil zoveel mogelijk functies combineren zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt. Ook zijn er nieuwe ruimtelijke claims door de energietransitie en de vraag naar voldoende waterberging. Er moet dus een goede balans komen tussen al deze functies ten behoeve van de leefbaarheid en de kwaliteit van landschap, bodem, water en lucht. De aandachtspunten in de visie zijn nogal abstract gehouden. Deze kunnen in programma’s, die worden opgesteld door het college, verder invulling krijgen; een voorbeeld is de uitwerking van de RES (Regionale Energie Strategie).

Omgevingskwaliteit
Het woord omgevingskwaliteit wordt niet genoemd in de visie. De gemeente streeft naar een economische sterk buitengebied met veel verschillende functies en wil zich hard maken voor een toekomstgerichte agrarische sector waarbij duurzamere landbouw wordt gestimuleerd. Daarnaast wil zij inzetten op kwalitatief toerisme waarbij groei mogelijk is, met respect voor landschap en natuur. Een ander speerpunt is het leefbaar houden van de kernen door de voorzieningen waar mogelijk op peil te houden en goede vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven te creëren. Gepoogd wordt om zoveel mogelijk nieuwe woningen binnen de grenzen of aan de rand van de kernen te bouwen.
In 2050 wil de gemeente energieneutraal zijn. Samen met inwoners, ondernemers en buurgemeenten in Twente wil Dinkelland vorm geven aan de energietransitie. Nieuwe wijken worden zonder aardgasaansluiting gerealiseerd. Vanuit de Noord Oost Twentse samenwerking (gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal) is er een nauwe samenwerking met de RES (Regionale Energie Strategie) waarin de gemeente samenwerkt met de andere Twentse gemeenten.

Om de dynamiek van het buitengebied in kaart te brengen zijn er waardenkaarten gemaakt van waardevolle landschappen, minder waardevolle landschappen, de kernen en beschermde stads- en dorpsgezichten. Naast deze waardenkaarten zijn er vijf kaarten van even zovele uitbreidingslocaties gemaakt. De kernen Weerselo, Saasveld, Deurningen, Ootmarsum en Denekamp krijgen de ruimte om hun woningaanbod uit te breiden.

Participatie
De gemeente geeft aan samen met inwoners, ondernemers en organisaties te werken aan een gemeente waar het voor iedereen goed wonen en werken is en blijft. In 2018 is een portal MijnDinkelland 2030 online gezet om met bewoners na te denken over de eigen woon-, werk-, en leefomgeving. Doel van dit portal is het vanuit de kernen samen nadenken over de eigen woon-, werk- en leefomgeving en hierin samen keuzes te maken. Informatie van het portal is van 2018-2020 input geweest voor de omgevingsvisie. Er zijn zogenaamde inspiratiemagazines uitgegeven in 2018, 2019 en 2020, evenals folders, een themakrant en er is een film MijnDinkelland 2030 gemaakt over elke kern van de gemeente.

Laatst bijgewerkt: 26 april 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.