Delft

Op 15 juli 2021 heeft de gemeente Delft de ‘Omgevingsvisie Delft 2040’ vastgesteld. Delft ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 103.322 inwoners (1 juli 2021). De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De omgevingsvisie
De Omgevingsvisie van Delft werd in 2020 opgesteld door het projectteam van de gemeente, de Stadsbouwbouwmeester en KuiperCompagnons. De visie geeft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkeling weer van de omgeving waarin gewoond, gewerkt en de vrije tijd wordt doorgebracht, waar het gaat om de samenhang tussen ruimtelijke, economische en sociale componenten. Kortom: de visie geeft richting aan keuzes die de gemeente moet maken. In de visie worden kernwaarden geformuleerd: historie, technologie, innovatie, creativiteit en de verbonden stad. De gemeente heeft zes opgaven geformuleerd:

  • Delft waar het goed wonen is; sterke en leefbare woonwijken met goede en voldoende woningen voor iedereen,
  • Duurzaam Delft is klaar voor de toekomst,
  • Delft met voorzieningen voor iedereen,
  • Delft als stad van innovatie en technologie,
  • Delft bereikbaar,
  • Historie, innovatie kleurt cultuur en toerisme in Delft.

Omgevingskwaliteit
De zes opgaven worden in verschillende hoofdstukken uitgediept en uitgewerkt, maar moeten in samenhang integraal worden bekeken. Aan de hand van de aanwezige en gewenste ruimtelijke en sociale structuren en stedelijke ontwikkelingsstrategieën wordt de koers bepaald voor vier specifieke deelgebieden. Binnen deze deelgebieden zijn er in ontwikkelrichtingen nog accenten aangebracht.

In verschillende technologische sectoren behoort de stad tot de wereldtop op het gebied van bijvoorbeeld medische technologie, industriële biotechnologie, water- en deltatechnologie. Om op hoog niveau mee te kunnen blijven doen, zijn investeringen nodig. Dit vraagt een passend aanbod van bedrijfs- en huisvestingsvastgoed, passende dienstverlening van de gemeente en uitstekende vervoersverbindingen.
Onderwijs, welzijn, zorg, cultuur en sport zijn voorzieningen die op hoog niveau moeten blijven en die goed moeten aansluiten bij de behoeften in de gemeente. Delft koestert zijn erfgoed en zet ook bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen in op het doorvertalen van de rijke historie van Delft. De stad gaat groeien en de voorzieningen moeten daarbij passen.

De gemeente heeft de ambitie om in de periode tot 2040 zo’n 15.000 woningen te bouwen en bovendien ruimte te maken voor 10.000 nieuwe banen. Voor woningbouw zijn er concrete plannen en locaties. Om goed bereikbaar te blijven zijn investeringen nodig in bereikbaarheid van de Delftse wijken en de stedelijke en landelijke omgeving. De meest Delftenaren verplaatsen zich per fiets en fietsverkeer blijft groeien, ook regionaal. De ambitie is om te investeren in meer goede fietsverbindingen, openbaar vervoer, spoor en wegen en meer oversteken over de Schie.

Delft richt zich op het benutten van de natuurlijke energiebronnen als zon, wind, biomassa en aardwarmte. Het streven is om in 2050 energieneutraal te zijn. Om daar te komen zet Delft in op energiebesparing, een warmtenet en zonne-energie. Er zijn unieke mogelijkheden door de strategische ligging in de Randstad en met de TU Delft als belangrijke partner.

Participatie
Voor de participatie heeft de gemeente een Delftse participatiemethode ontwikkeld: ‘Delfts Doen’.
Interne adviseurs aangevuld met vertegenwoordigers van externe partijen waaronder de TU, het Hoogheemraadschap, woningbouwcorporaties werden geraadpleegd. De Veldacademie en Youngworks gingen met de informatie uit de omgevingsvisie fase 1 in gesprek met de stad. Dit deden ze via een online enquête (portaal) en door straatinterviews in buurten. Er is met ruim 4000 inwoners gesproken. In maart 2020 is de concept ontwerp omgevingsvisie besproken met inwoners. Er waren een aantal inloopbijeenkomsten verspreid over vier plekken in de stad. In september 2020 is de concept omgevingsvisie gedeeld met inwoners, partners en bedrijven. In deze participatieronde is alleen gebruik gemaakt van online participatie. Fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk door de coronapandemie.

Laatst bijgewerkt: 6 december 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.