Brielle

Op 5 juli 2016 heeft gemeente Brielle de visie: ‘Omgevingsvisie Landelijk gebied’ vastgesteld. De gemeente ligt in de provincie Zuid-Holland en telt 14.870 inwoners.

De omgevingsvisie
De visie bestrijkt het landelijk gebied van de gemeente. In 2009 is de voorloper van deze visie, de structuurvisie, vastgesteld. De formele herziening van het bestemmingsplan was voor de gemeente aanleiding stil te staan bij de doelen die de gemeente destijds heeft gesteld.Hiernaast heeft de gemeente een toekomstvisie nodig om initiatieven te kunnen beoordelen. De visie is zowel uitnodigend als duidelijk over wat waar kan. De gemeente heeft er niet voor gekozen een exacte periode voor de visie aan te geven; zij wil met enige regelmaat de doelen die zij nastreeft tegen het licht houden.

Omgevingskwaliteit
De gemeente beseft dat het landelijk gebied nooit af is, en dat trends en ontwikkelingen plaatsvinden waar zij op in zou kunnen moeten spelen. De kwaliteit van de ruimte is een van de belangrijke opgaven voor de gemeente. In het dagelijks leven strijden kwaliteiten weleens om de eerste plek. Zo is met sloop van bestaande glastuinbouwbedrijven landschappelijke openheid gerealiseerd. Echter, de ruimte‐voor‐ruimtewoningen tasten de openheid die daardoor ontstaan is op hun beurt weer aan. De gemeente vindt dat de kwaliteit van de ruimte basisvoorwaarde is voor een goed woon‐, leef‐ en onderneemklimaat en constateert dat deze op sommige plekken te wensen over laat. Daarom dient ontwikkeling in een dynamisch landelijk gebied altijd plaats te vinden onder voorwaarde van behoud en bij voorkeur van versterking van de kwaliteiten van landschap, cultuurhistorie en natuur. De gemeente stimuleert daarom economische initiatieven, in combinatie met kwaliteitsverbetering, zodat de leefomgeving aantrekkelijk blijft voor inwoners, toeristen en recreanten. Economische activiteiten worden in het buitengebied bij bouw‐ en gebruiksaanvragen gekoppeld aan zorg om kwaliteit van het landschap. Ook de provincie vraagt een dergelijke inspanning. Met gebiedsprofielen stimuleert de provincie  gemeenten om ruimtelijke kwaliteit te behouden en versterken. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkeling verwacht de gemeente van de initiatiefnemer dat ook wordt geïnvesteerd in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Algemeen uitgangspunt is dat nieuwe economische ontwikkelingen een bijdrage leveren aan versterking van de kwaliteiten van het landelijk gebied: ‘voor wat hoort wat’. Deze bijdrage (verevening) kan op twee manieren plaatsvinden: rechtstreekse fysieke verevening of compensatie via een (verevenings)fonds.

Participatie
De gemeente Brielle heeft niet alleen met de gemeenteambtenaren en de raad nagedacht over de toekomst van onze gemeente, maar ook een bijeenkomst georganiseerd om van de bewoners en gebruikers van het landelijk gebied van Brielle te horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun leefomgeving. Deze ideeën zijn via het al bestaande burgerpanel nog eens breed getoetst. Dat leverde informatie op waarmee voor de verschillende deelgebieden van Brielle doelen zijn geformuleerd. De gemeente wil die doelen door middel van co-creatie bereiken. Om te testen of dit werkbaar is heeft de gemeente aan de hand van de doelen een aantal fictieve initiatieven beoordeeld. Hiervan was de conclusie dat het even wennen was, maar dat er tegelijkertijd meer ruimte ontstaat om samen doelen te realiseren.
Er zijn voor vijf deelgebieden doelen geformuleerd. Als een nieuw initiatief zich aandient, stelt de gemeente vier vragen: 1. In hoeverre draagt het initiatief bij aan de gestelde doelen? 2. Wat vindt de samenleving van het initiatief (is er draagvlak)? 3. Wat draagt het initiatief bij aan kwaliteit? 4. Hoe kan het initiatief voldoen aan andere wet‐ en regelgeving? Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn spelregels bedacht voor beantwoording.
In een aparte paragraaf ‘Spelregels/checklist voor initiatieven’ wordt het stappenplan beschreven waaraan initiatieven dienen te voldoen.

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.