Breda

Op 21 april 2021 heeft de gemeente Breda de omgevingsvisie ‘Breda, sterk en veerkrachtig’ vastgesteld. De gemeente bestaat, na diverse herindelingen, naast de stad zelf uit de dorpen Bavel (grotendeels), Effen, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout (grotendeels). Breda ligt in de  provincie Noord-Brabant en heeft 184.064 inwoners (1 juli 2021).

De omgevingsvisie
De gemeente Breda wil allereerst een grenzeloze, gastvrije en groene gemeenschap zijn, die toekomstgericht is en de kwaliteit van leven voorop stelt. Om dit te realiseren wordt in de omvangrijke omgevingsvisie een aantal doelen centraal gesteld. Deze doelen moeten bereikt worden aan de hand van twee hoofdopgaven: Sterk Breda en Veerkrachtig Breda. Beide zijn uitgewerkt in elk drie opgaven, op basis van de kernwaarden grenzeloos, gastvrij en groen. De hoofdopgave Sterk Breda is gebiedsgericht en bestaat uit de opgaven Versterk internationaal knooppunt, Ongedeeld Breda en Verbind met groen. De tweede hoofdopgave is thematisch en bestaat uit de opgaven Aantrekkelijke vestigingsplek, Vitale gemeenschap en Duurzame omgeving.

Door haar centrale ligging en goede verbindingen wil de gemeente van Breda nog meer een plek maken die interessant is voor internationale bedrijven. Daarnaast wil zij een inclusieve, gezonde stad zijn met goede voorzieningen voor iedereen, door versterking van het gezamenlijke voorzieningenniveau in en met de regio. Breda wil klaar zijn voor toekomstige veranderingen wat betreft klimaat en energie. Met buurgemeenten rondom Breda werkt de gemeente aan een Regionale Investeringsagenda (RIA) Breda. Deze vormt een onderdeel van de samenwerking in BrabantStad, waar de stedelijke regio Breda-Tilburg werkt aan een verstedelijkingsakkoord.

Omgevingskwaliteit
Voor een goede omgevingskwaliteit is een gebiedsgerichte aanpak cruciaal. Elke wijk en elk dorp heeft een eigen identiteit die behouden en versterkt moet worden. De diversiteit aan gebiedskarakteristieken wordt ook wel het Bredaas Mozaïek genoemd. Dit vormt de basis voor de stedenbouwkundige afweging van ruimtelijke initiatieven en biedt een stedenbouwkundige context voor de (her)inrichting van de openbare ruimte.

De ambitie van Breda is het bouwen van 25.000 nieuwe woningen, die voornamelijk binnenstedelijk – in het centrum, in de wijken en in de dorpen – gerealiseerd moeten worden. Hiermee sluit de gemeente aan bij de prioriteiten van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het Havenkwartier, het stationsgebied en het oude CSM-terrein worden ontwikkeld en zullen het nieuwe, iconische stadsdeel CrossMark vormen met een combinatie van wonen, voorzieningen en werken. Hier komen innovaties samen, die zich vertalen in de architectuur en de openbare ruimte, de aanpak van de klimaatverandering, de combinatie van functies in hoge dichtheid, de energietransitie en nieuwe digitalisering en mobiliteit.
Wat betreft de energietransitie wordt regionaal samengewerkt. De opwekking van duurzame energie is in de Regionale Energie Strategie West-Brabant als opgave concreet gemaakt. Ook op het gebied van landschap, natuur, recreatie en erfgoed bestaan er diverse regionale samenwerkingsverbanden, zoals met het Van Gogh Nationaal Park i.o. en de Zuiderwaterlinie, die grote delen van Noord-Brabant omvatten.

Participatie
Vanaf 2018 zijn er vele gesprekken gevoerd met stakeholders, belangenorganisaties en wijk- en dorpsraden om input op te halen voor de omgevingsvisie. Tijdens de ‘Week van de Toekomst’ in 2019 stond de ambitie van Breda als grenzeloze, groene en gastvrije stad centraal. In een aantal openbare bijeenkomsten konden betrokken inwoners en andere geïnteresseerden onder meer hun visie geven op toekomstige ontwikkeling van het centrum. Naast deze bijeenkomsten organiseerden externe partners, waaronder StadsLab Breda en Architectplatform BLASt, eigen initiatieven rond de toekomst van Breda en de Omgevingsvisie.

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.