Asten

Op 5 oktober 2021 heeft de gemeente Asten de Omgevingsvisie Asten vastgesteld. De gemeente bestaat uit de hoofdkern Asten en de dorpen Heusden en Ommel. Asten ligt in de provincie Noord-Brabant en maakt deel uit van de Metropoolregio Eindhoven. De gemeente heeft 16.940 inwoners (1 juli 2021).

De omgevingsvisie(s)
Asten is een landelijke gemeente, gelegen tussen Aa, Astense Aa en de Groote Peel en wordt ontsloten door de A67. Eerder stelde de gemeente de Toekomstagenda 2030 op. Deze is verder uitgewerkt in de beknopte omgevingsvisie.

In de visie staat wat de gemeente belangrijk vindt om te behouden, te versterken en te ontwikkelen en welke ambities zij daarbij heeft. Zo is de agrarische sector erg belangrijk voor de gemeente. De ambitie is een toonaangevende, innovatieve agrarische sector te ontwikkelen rond de kern Heusden, met de opgave voor de boeren om de sector te verduurzamen. Verder wil de gemeente werken aan kwaliteit en levendigheid van het centrum van Asten, de vitaliteit van Heusden en Ommel en een toekomstbestendige lokale economie.

In 2030 wil Asten klimaatbestendig zijn en een bijdrage leveren aan de energietransitie. Ook wil de gemeente initiatieven honoreren die ten goede komen aan welzijn en welvaart van de inwoners en ondernemers. Per ambitie staat in de visie ook hoe de gemeente dat wil realiseren.
De visie is in pdf te downloaden en als website te raadplegen.

Omgevingskwaliteit
Asten ligt in de Grote Peel, één van de laatste  hoogveengebieden van Nederland die niet in cultuur zijn gebracht. De gemeente wil de natuurwaarden van de Peel en beekdalen versterken en de landschappelijke kwaliteit ervan verbeteren, zodat een goede balans ontstaat tussen natuur, landbouw en recreatie. De inzet is om de bebouwing in deze gebieden te verminderen in overleg met de agrariërs. Asten wil de landbouw met extensieve bedrijfsvoering behouden, mits die afgestemd is op de omgevingskwaliteiten en de ontwikkeling van kringlooplandbouw.

De gemeente legt een ander accent op het ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Ook wandel- en fietsroutes en bijpassende kleinschalige recreatievoorzieningen moeten worden uitgebreid en de verkeersveiligheid op de veelal smalle wegen moet worden verbeterd.

Participatie
De omgevingsvisie is tot stand gekomen in een serie bijeenkomsten waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en samenwerkingspartners input leverden. In de eerste helft van 2020 zijn ontwerpavonden georganiseerd met een groep inwoners en andere belangstellenden. Zij spraken over de kwaliteiten en de opgaven van de leefomgeving en de rollen die inwoners, ondernemers, de gemeente en anderen daarin kunnen spelen.
In de tweede helft van 2020 is het concept van de omgevingsvisie besproken en verder uitgewerkt, ook nu weer in samenspraak met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en samenwerkingspartners.

Laatst bijgewerkt: 6 december 2021

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.