Almelo

Op 29 september 2020 heeft de gemeente Almelo de omgevingsvisie met als titel ‘Omgevingsvisie voor de ideale gemeente Almelo 2020 – 2040’ vastgesteld. Almelo ligt in de provincie Overijssel en telt 73.107 inwoners (1 januari 2020).

De omgevingsvisie
Vrijwel direct aan het begin van de omgevingsvisie van de gemeente Almelo wordt ingegaan op wat initiatiefnemers kunnen verwachten en wordt uitgelegd hoe de procedure voor initiatieven verloopt. Met eenzelfde verhaal sluit de visie ook af. Daarbij wordt verwezen naar de website van de omgevingsvisie, waar in een animatie te zien is hoe een initiatiefnemer diens voorstel kan indienen.

De gemeente ziet werken volgens de omgevingsvisie als niets minder dan een kleine revolutie. Het woord dat dit het beste omschrijft is: samenwerking. Iedereen – elke inwoner, ondernemer, vereniging, stichting, organisatie – wordt van harte uitgenodigd om met de gemeente op te trekken om alle ideeën, energie en middelen te kunnen delen. De gemeente wil zich daarbij niet te veel laten beperken door regels en neemt de vrijheid om samen tot de beste uitvoering van elk idee te komen. In de visie zijn quotes opgenomen van betrokken inwoners, ondernemers en andere stakeholders die met naam en toenaam (en soms een foto) hun idee over Almelo toelichten.

De omgevingsvisie bestaat als PDF-bestand en is gebaseerd op de website omgevingsvisie.almelo.nl. De website bevat links naar vastgestelde beleidsstukken die niet in de PDF-bestanden zijn opgenomen.

Omgevingskwaliteit
De visie geeft antwoord op de vraag hoe de ideale gemeente er uit zou moeten zien. Daarbij worden de kwaliteiten van Almelo behouden en versterkt, zoals de hoge werkgelegenheid, dankzij het vestigingsklimaat voor bedrijven.
Ook de Almelose mentaliteit van aanpakken en omzien naar elkaar (het zogeheten noaberschap) wordt als kwaliteit genoemd.

Het grote groene buitengebied, waar volop wordt geboerd en gerecreëerd is een andere kwaliteit, naast de bijzondere sfeer van – de enige Twentse – stad met water en groen tot diep in het centrum. In de visie is Almelo opgedeeld in vier gebieden: het buitengebied, de bedrijventerreinen, de wijken & dorpen en de binnenstad. Per deelgebied is aangegeven waar de gemeente op wil sturen. De blauwgroene basis van Almelo is een van de belangrijkste onderleggers als afwegingskader voor de deelgebieden.

Participatie
In de visie wordt vermeld dat deze tot stand is gekomen op basis van het participatieproces. Dit proces ging begin 2018 van start met een kleine groep bewoners en kwam eind 2018 goed op stoom. Een extern bureau, SIR Communicatiemanagement, heeft het traject met stakeholders, inwoners en ondernemers van Almelo begeleid.

De visie bevat een schema opgenomen waarin de sleutelmomenten in het participatieproces worden benoemd. Onderdelen waren onder meer: vier stadsgesprekken, dialoogsessies en live- meetings op verschillende locaties in de gemeente, in plaats van digitale raadpleging. Door Covid-19 heeft presentatie aan de raad en inwoners plaatsgevonden via een livestream, waarbij meer dan 50 vragenstellers live hun vragen konden stellen.
De visie weidt uit over het participatieproces, maar niet over de inhoud van de participatie. De gemeente ziet participatie als een doorlopende dialoog. Iedere Almeloër met ideeën over de omgeving kan, via verschillende wegen, contact met de gemeente opnemen. De gemeente neemt reacties op de visie alvast mee voor de volgende herziening.

De visie opent al op pagina vier met het bij de hand nemen van de lezer, om het belang van de visie aan te duiden. Initiatiefnemers met een idee worden verwezen naar Ruimtelijkeplannen.nl, om te checken of het idee in het bestemmingsplan past. Als dat zo is, kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Als het initiatief niet (helemaal) past binnen het bestemmingsplan worden initiatiefnemers verzocht hun plan in te dienen bij de gemeentelijke Intaketafel.
Aan de Intaketafel zitten generalisten, die elk detail van het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie. Zij beoordelen gezamenlijk of een initiatief kansrijk is. Zo ja, dan gaat het initiatief door naar de Omgevingstafel. Daar schuiven alle belanghebbenden aan, zoals specialisten van de gemeente en van ketenpartners als brandweer, waterschap en/of omgevingsdienst. Aan de Omgevingstafel wordt besproken wat er nodig is om het initiatief mogelijk te maken. De uitkomst is dan: ‘Ja, het idee mag/kan, op voorwaarde dat…’. Zo weet iedereen precies wat er moet gebeuren om het idee te realiseren. De gemeente streeft naar een ‘ja’ voor zoveel mogelijk ideeën. De uitkomst van de Omgevingstafel kan ook ‘nee’ zijn, als belanghebbende en gemeente geen oplossing kunnen vinden.

Laatst bijgewerkt: 11 november 2020

 

 

 

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.